Table of contents

Granaroma Deluxe User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
Granaroma DeluxeUser Manual

Řešení problémů

V této kapitole jsou shrnuty nejběžnější problémy, se kterými se můžete u přístroje setkat. Videa podpory a kompletní seznam často kladených dotazů naleznete na stránce www.saeco.com/care. Pokud problém nedokážete vyřešit, obraťte se na Středisko péče o zákazníky ve své zemi. Kontaktní informace naleznete v záruční brožuře.
ProblémPříčinaŘešení
V nově zakoupeném přístroji se nacházejí zbytky kávy.Tento přístroj podstoupil zkoušku s použitím kávy.I když byl pečlivě vyčištěn, mohly v něm zůstat zbytky kávy. Přístroj je však zcela nový.
Přístroj je spuštěn v režimu DEMO (Ukázka).Drželi jste pohotovostní ikonu stisknutou déle než 8 sekund.Přístroj zapněte a vypněte odpojením napájecího kabelu a jeho opětovným zapojením.
Odkapávací tácek se rychle zaplní / v odkapávacím tácku vždy zůstane trochu vody.Je to normální jev. Kávovar používá vodu k čištění vnitřního okruhu a varné sestavy. Část vody proudí vnitřní soustavou přímo do odkapávacího tácku.Odkapávací tácek vyprazdňujte každý den nebo když se za krytem odkapávacího tácku rozsvítí červená kontrolka naplnění. Tip: pod hubici postavte šálek na sběr protékající vody.
Zůstává svítit ikona „Vyprázdněte nádobu na kávovou sedlinu“.Nádobu na kávovou sedlinu jste vyprázdnili v době, kdy byl kávovar odpojený od zásuvky, nebo jste ji zasunuli zpět příliš brzo.Vyjměte nádobu na kávovou sedlinu, počkejte alespoň 5 sekund a znovu ji vložte.
Přístroj vyzývá k vyprázdnění nádoby na kávovou sedlinu, i když tato nádoba není plná.Přístroj nevynuloval počítadlo, když jste naposledy vyprázdnili nádobu na kávovou sedlinu.Než vložíte zpět nádobu na kávovou sedlinu, vždy vyčkejte přibližně 5 sekund. Počítadlo kávové sedliny se tím vynuluje a začne počítat dávky kávové sedliny správně.
Nádoba na kávovou sedlinu je přeplněná, ale na displeji se nezobrazuje ikona „Vyprázdněte nádobu na kávovou sedlinu“. Vyjmuli jste odkapávací tácek, ale nevyprázdnili jste nádobu na kávovou sedlinu.Když vyjmete odkapávací tácek, vyprázdněte také nádobu na kávovou sedlinu, i když obsahuje jen pár dávek kávové sedliny. Tím se vynuluje počítadlo dávek kávové sedliny a dávky kávové sedliny se začnou počítat správně.
Nemohu vyjmout varnou sestavu.Varná sestava není správně usazena.Přístroj resetujete následujícím způsobem: Zavřete servisní dvířka a umístěte zpět nádržku na vodu. Přístroj vypněte a znovu zapněte. Poté vyčkejte, až se rozsvítí kontrolky u ikon nápojů. Zkuste varnou sestavu znovu vyjmout. Podrobné pokyny naleznete v kapitole „Vyjmutí a vložení varné sestavy“.
Nemohu vložit varnou sestavu.Varná sestava není správně usazena.Přístroj resetujete následujícím způsobem: Zavřete servisní dvířka a umístěte zpět nádržku na vodu. Varnou sestavu nechte vyndanou. Vypněte přístroj a odpojte jej ze sítě. Vyčkejte 30 sekund a poté přístroj znovu připojte a zapněte. Vyčkejte, až se rozsvítí kontrolky u ikon nápojů. Poté varnou sestavu nastavte do správné polohy a znovu ji vložte do přístroje. Podrobné pokyny naleznete v kapitole „Vyjmutí a vložení varné sestavy“.
Káva je vodnatá.Varná sestava je špinavá nebo potřebuje promazat.Vyjměte varnou sestavu, umyjte ji pod tekoucí vodou a nechte vyschnout. Poté promažte pohyblivé součásti.
Kávovar provádí vlastní automatické nastavení. Tento postup se spustí automaticky po prvním spuštění přístroje, po změně typu kávových zrn nebo po delší době, kdy nebyl přístroj používán.Nejprve připravte 5 šálků kávy, na nichž přístroj dokončí vlastní kalibraci.
Mlýnek je nastaven na příliš hrubé mletí.Nastavte mlýnek na jemnější mletí (nižší hodnotu nastavení). Než bude možné zcela poznat chuťový rozdíl, bude nutné připravit 2 až 3 nápoje.
Káva není dostatečně teplá.Nastavená teplota je příliš nízká.
user manual
Teplotu nastavte na maximální hodnotu.
Chladný šálek sníží teplotu nápoje. Šálky předehřejte vypláchnutím horkou vodou.
 Přidání mléka sníží teplotu nápoje.Přidáním mléka vždy dojde k určitému snížení teploty kávy bez ohledu na to, jakou teplotu přidané mléko mělo. Šálky předehřejte vypláchnutím horkou vodou.
Káva nevytéká nebo vytéká pomalu.Vodní filtr AquaClean nebyl správně připraven k instalaci.Vyjměte vodní filtr AquaClean a vypusťte malou dávku horké vody. Pokud to funguje, filtr AquaClean nebyl správně vložený. Vložte a aktivujte filtr AquaClean znovu a proveďte všechny kroky z kapitoly „Vodní filtr AquaClean“.
Po delší době, kdy se přístroj nepoužíval, je nutné vodní filtr AquaClean znovu připravit k používání. To provedete vypuštěním 2–3 šálků horké vody.
Vodní filtr AquaClean je zanesen.Vodní filtr AquaClean měňte každé 3 měsíce. Filtr starší než 3 měsíce se může ucpat.
Mlýnek je nastaven na příliš jemné mletí.Nastavte mlýnek na hrubší mletí (vyšší hodnotu nastavení). Upozorňujeme, že tím bude ovlivněna chuť kávy.
 Varná sestava je znečištěná.Odpojte varnou sestavu a omyjte ji pod tekoucí vodou.
 Vypouštěcí hubice kávy je znečištěná.Kulatým kartáčkem nebo jehlou vyčistěte dávkovací hubici kávy i její otvory.
Přihrádka na mletou kávu je ucpaná.
user manual
Vypněte přístroj a vyjměte varnou sestavu. Otevřete víko přihrádky na mletou kávu a zasuňte do ní rukojeť lžičky. Pohybem rukojeti nahoru a dolů uvolněte ucpanou nálevku.
Okruh kávovaru je ucpán vodním kamenem.Odvápněte přístroj pomocí prostředku na odstraňování vodního kamene značky Philips. Vždy, když vás k tomu přístroj vyzve, proveďte jeho odvápnění.
Mléko se nenapění.Vnitřní napěňovač mléka je znečištěný nebo není vložen správně.Vyčistěte vnitřní napěňovač mléka a zkontrolujte, zda je umístěn a vložen správně.
Použitý druh mléka není vhodný k napěňování.Různé druhy mléka vyprodukují různé množství a různou kvalitu pěny.
Mléko stříká okolo.Mléko není dostatečně studené.Použijte vychlazené mléko.
 Pružná trubička na mléko není správně připojená.
user manual
user manual
Otevřete dvířka vypouštěcí hubice kávy a ověřte, že je pružná trubička na mléko plně připojena k napěňovači mléka. Mějte na paměti, že napěňovač a trubičky na mléko mohou být horké. Než se jich dotknete, nechte napěňovač a trubičky vychladnout.
Napěňovač a trubičky na mléko nejsou čisté.Vyjměte vnitřní napěňovač mléka a rozeberte jej. Opláchněte všechny díly pod tekoucí vodou. Pro důkladné vyčištění použijte čisticí prostředek pro čištění mléčného obvodu společnosti Philips a proveďte postup Deep Milk Clean prostřednictvím nabídky „Stav“ a „HygieSteam“. Upozorňujeme, že při čištění v myčce se mohou díly zanést kusy jídla nebo zbytky čisticího prostředku. Doporučujeme vizuálně zkontrolovat, že nejsou ucpané.
Doporučujeme program HygieSteam provádět každý den: 1) Stiskněte „Stav“ na ovládacím panelu. 2) Vyberte možnost „HygieSteam“. 3) Poté potvrďte všechny kroky na displeji.
Trubičky na mléko jsou ucpané.Nádržku na mléko vždy v chladničce uchovávejte bez trubiček na mléko. V trubičkách na mléko se může nahromadit zbylé mléko a bránit toku mléka skrze trubičky. Trubičky na mléko před uskladněním opláchněte.
Zdá se, že přístroj teče.Kávovar používá vodu k čištění vnitřního okruhu a varné sestavy. Tato voda proudí vnitřní soustavou přímo do odkapávacího tácku. Je to normální jev.Každý den nebo když se v krytu odkapávacího tácku objeví indikátor naplnění, tácek vyprázdněte. Tip: Postavením šálku pod dávkovací hubici zachytíte vodu používanou k pročištění a snížíte množství vody v odkapávacím tácku.
Odkapávací tácek je plný a přetekl. Proto se zdá, že přístroj teče.Každý den nebo když se v krytu odkapávacího tácku objeví indikátor naplnění, tácek vyprázdněte.
Nádržka na vodu není úplně zasunutá a uniká z ní voda. Do přístroje se tak dostává vzduch.Zkontrolujte, zda je nádržka na vodu ve správné poloze. Vyjměte ji, znovu ji vložte a zatlačte co nejdále.
Varná sestava je znečištěná/ucpaná.Opláchněte varnou sestavu.
Kávovar nestojí vodorovně.Aby odkapávací tácek nepřetékal a aby ukazatel naplnění odkapávacího tácku fungoval správně, umístěte kávovar na vodorovný povrch.
Nedaří se mi aktivovat vodní filtr AquaClean a přístroj žádá o odvápnění.Filtr nebyl vložen nebo vyměněn včas poté, co se na displeji zobrazila upomínka k výměně filtru AquaClean. To znamená, že přístroj už není zcela bez vodního kamene. Nejprve přístroj odvápněte a poté vložte vodní filtr AquaClean.
Nový vodní filtr nemá správnou velikost.Pokoušíte se vložit jiný vodní filtr než AquaClean.Do přístroje lze správně vložit pouze vodní filtr AquaClean.
Na vodním filtru AquaClean se nenachází gumový kroužek. Gumový kroužek vraťte na vodní filtr AquaClean.
Přístroj vydává hlasitý zvuk.Během používání je normální, že přístroj vydává zvuk.Pokud se zvuk přístroje změní, vyčistěte a promažte varnou sestavu.
Vodní filtr AquaClean nebyl před instalací správně připraven a do přístroje se dostává vzduch.Vyjměte vodní filtr AquaClean z nádržky na vodu a před jeho navrácením zpět jej řádně připravte k použití. Podrobné pokyny naleznete v kapitole „Vodní filtr AquaClean“.
Nádržka na vodu není správně vložena a do přístroje se dostává vzduch.Zkontrolujte, zda je nádržka na vodu ve správné poloze. Vyjměte ji, znovu ji vložte a zatlačte co nejdále.
Když se pokouším přístroj poprvé připojit k Wi-Fi síti, nedokáže se k ní připojit.Název a heslo Wi-Fi nejsou správné.Zkontrolujte název a heslo Wi-Fi.
Kávovar a směrovač Wi-Fi nejsou ve vzájemném dosahu.Ujistěte se, že kávovar a směrovač Wi-Fi jsou ve vzájemném dosahu, nebo použijte zesilovač Wi-Fi.
Přístroj nedokáže najít domácí Wi-Fi síť.Směrovač Wi-Fi nepracuje správně.Zkontrolujte, zda směrovač Wi-Fi funguje správně a zda je připojen k internetu.
Přístroj není v dosahu směrovače.Zkontrolujte, zda je přístroj v dosahu směrovače. Můžete také použít zesilovač signálu Wi-Fi.
Směrovač, ke kterému se váš kávovar pokouší připojit, je dvoupásmový s frekvencí 5 GHz, a váš kávovar se nesnaží připojit k síti s frekvencí 2,4 GHz.Sítě s frekvencí 5 GHz nejsou podporovány. Dočasně ve směrovači vypněte pásmo 5 GHz a pokuste se kávovar znovu spárovat s jiným pásmem stejného směrovače (2,4 GHz). Po úspěšném spárování znovu zapněte pásmo 5 GHz.
Ještě nemohu použít Alexu a chytré doobjednávky Amazon.Ještě jste nepropojili své účty Amazon a Saeco.Chcete-li používat hlasové ovládání Alexa a chytré doobjednávky Amazon, propojte své účty Amazon a Saeco podle pokynů na ovládacím panelu přístroje.
Poznámka: Abyste mohli tyto funkce používat, musíte mít aplikaci Alexa nebo zařízení Alexa a musíte povolit službu chytrých doobjednávek na webu Amazon.
Wi-Fi připojení přístroje fungovalo, ale již nefunguje.Název a/nebo heslo vaší Wi-Fi sítě se změnily.Postupujte podle pokynů v části „Připojení k Wi-Fi síti“ a vyberte Wi-Fi síť s novým názvem, ke které se chcete připojit.
Heslo Wi-Fi se změnilo.Postupujte podle pokynů v části „Připojení k Wi-Fi síti“ a zadejte nové heslo Wi-Fi.
Váš směrovač Wi-Fi nepracuje správně.Zkontrolujte směrovač a ujistěte se, že funguje.
Připojení Wi-Fi může být přerušeno elektromagnetickými nebo jinými rušeními.Přístroj uchovávejte mimo dosah jiných elektronických přístrojů, které mohou způsobovat rušení.
Žádné z výše uvedených řešení nefunguje.Vypněte přístroj a odpojte jej ze zásuvky, poté jej znovu zapojte a zapněte, abyste zkontrolovali připojení Wi-Fi.

Přehled přístroje