Table of contents

Granaroma User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
GranaromaUser Manual

Ūdens filtrs „AquaClean”

Jūsu ierīcē ir iespējota opcija „AquaClean”. Varat ievietot „AquaClean” ūdens filtru ūdens tvertnē, lai saglabātu kafijas garšu. Tas arī mazina nepieciešamību pēc attīrīšanas, samazinot kaļķakmens veidošanos ierīcē. Ūdens filtru AquaClean varat iegādāties pie vietējā vai tiešsaistes mazumtirgotāja vai pilnvarotajos servisa centros.

AquaClean filtra statusa indikators

Kad AquaClean ir aktīvs, AquaClean statuss vienmēr ir redzams ekrānā procentos.
- Ja AquaClean filtra statuss ir 10% vai mazāks, katru reizi, ieslēdzot ierīci, ekrānā uz 2 sekundēm tiks parādīts ziņojums. Šajā ziņojumā tiek ieteikts iegādāties jaunu filtru.
- Ja AquaClean filtra statuss ir 0% vai mazāks, katru reizi, kad ieslēgsiet ierīci, saņemsiet aicinājumu nomainīt AquaClean filtru.

„AquaClean” ūdens filtra aktivizēšana (5 min.)

user manual Ierīce automātiski nenosaka, ka ūdens tvertnē ir ievietots filtrs. Tādēļ izvēlnē Clean jāaktivizē katrs jaunais uzstādītais AquaClean ūdens filtrs.
Kad ierīce pārstāj rādīt filtra aktivizēšanas ziņojumu, jūs joprojām varat aktivizēt ūdens AquaClean filtru, bet vispirms jāatkaļķo ierīce.
user manual Ierīce nebija pilnībā atkaļķota pirms AquaClean ūdens filtra lietošanas sākšanas.
Pirms „AquaClean” ūdens filtra aktivizēšanas tas jāsagatavo, mērcējot to ūdenī, kā aprakstīts zemāk. Ja to neizdarīsiet, ūdens vietā ierīcē varētu iekļūt gaiss, kas izraisītu lielu troksni un neļautu ierīcei pagatavot kafiju.
1 Pieskarieties ikonai Clean (Tīrīt) user manual un izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bultiņu, lai atlasītu AquaClean.
2 Pieskarieties ikonai OK, lai apstiprinātu.
3 Kad parādās aktivizēšanas ekrāns, vēlreiz pieskarieties ikonai OK (Labi). Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
![ ](396575)
4 Kratiet filtru aptuveni 5 sekundes.
user manual
5 Iegremdējiet apvērstu filtru traukā ar aukstu ūdeni un sakratiet/saspiediet to.
user manual
6 Ievietojiet filtru vertikāli ūdens tvertnē esošajā filtra savienojumā. Iespiediet to uz leju līdz zemākajam iespējamajam punktam.
7 Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu ūdeni un ievietojiet to atpakaļ automātā.
8 Novietojiet trauku zem teknes.
9 Lai sāktu aktivizēšanu, nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu user manual.
10 Karstais ūdens tiks izvadīts no teknes 1 minūtes laikā.
11 Filtrs tagad ir sekmīgi aktivizēts.

AquaClean ūdens filtra nomaiņa (5 min.)

Kad caur filtru ir izplūduši 95 litri ūdens, filtrs vairs nedarbosies. AquaClean statusa indikators nokrītas uz 0%, lai atgādinātu, ka ir jānomaina filtrs. Kamēr AquaClean statusa indikators tiek rādīts displejā, jūs varat nomainīt filtru, vispirms neatkaļķojot ierīci. Ja jūs nenomainīsiet AquaClean ūdens filtru laikus, AquaClean indikators pēc kāda laika nodzisīs. Tādā gadījumā jūs joprojām varat nomainīt filtru, taču vispirms ierīce ir jāatkaļķo.
Kad AquaClean statusa indikators nokrītas uz 0% vai ierīce atgādina, ka ir jānomaina filtrs:
1 izņemiet veco AquaClean ūdens filtru;
2 uzstādiet jaunu filtru un aktivizējiet to, kā aprakstīts sadaļā “AquaClean filtra aktivizēšana (5 min.)”.
user manual Nomainiet AquaClean ūdens filtru vismaz reizi 3 mēnešos pat tad, ja ierīce vēl nenorāda par nomaiņas nepieciešamību.

Ierīces pārskats