Table of contents

Granaroma User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
GranaromaUser Manual

Vodní filtr AquaClean

Váš přístroj může používat filtr AquaClean. K zachování dobré chuti kávy lze do nádrže na vodu vložit vodní filtr AquaClean. Filtr rovněž omezuje tvorbu vápenatých usazenin v přístroji a tím i nutnost odstraňování vodního kamene z přístroje. Vodní filtr AquaClean můžete zakoupit u místního nebo online prodejce nebo v autorizovaných servisních střediscích.

Indikace stavu filtru AquaClean

Je-li filtr AquaClean aktivní, jeho stav se vždycky zobrazuje na displeji, a to v podobě procentuální hodnoty.
- Má-li stav filtru AquaClean hodnotu 10 % a méně, zobrazí se při každém zapnutí přístroje po dobu dvou sekund na displeji zpráva. Zpráva doporučuje nákup nového filtru.
- Má-li stav filtru hodnotu 0 %, přístroj vás při každém zapnutí požádá o výměnu filtru AquaClean.

Aktivace vodního filtru AquaClean (5 min)

user manual Přístroj nedokáže automaticky rozpoznat, že byl do nádržky na vodu vložen filtr. Každý nově vložený vodní filtr AquaClean je tedy nutné aktivovat v nabídce „Čištění“.
Filtr AquaClean je možné aktivovat i poté, co přístroj přestane zobrazovat zprávu o aktivaci filtru. V takovém případě je ale třeba nejprve odstranit vodní kámen.
user manual Přístroj musí být před zahájením používání vodního filtru AquaClean zcela zbaven vodního kamene.
Vodní filtr AquaClean je nutné před aktivací připravit namočením do vody podle pokynů uvedených níže. Pokud tak neučiníte, může se do přístroje namísto vody nasát vzduch, což bude mít za následek zvýšenou hlučnost přístroje a nemožnost přípravy kávy.
1 Klepněte na ikonu „Čištění“ user manual a šipkami nahoru a dolů vyberte možnost „AquaClean“.
2 Potvrďte klepnutím na tlačítko OK.
3 Až se objeví obrazovka aktivace, klepněte na ikonu OK znovu. Postupujte podle pokynů na displeji.
![ ](396575)
4 Třepejte filtrem zhruba 5 sekund.
user manual
5 Ponořte filtr vzhůru nohama do konvice se studenou vodou a mírně jím zatřepte, trochu jej stiskněte.
user manual
6 Filtr nasaďte ve svislé poloze na přípojku filtru v nádržce na vodu. Zatlačte jej do nejnižší možné polohy.
7 Naplňte nádržku na vodu čistou vodou a vložte ji zpět do přístroje.
8 Umístěte pod hubici misku.
9 Stisknutím tlačítka spuštění/zastavení user manual spusťte aktivační proces.
10 Z hubice začne během 1 minuty vytékat horká voda.
11 Filtr je teď úspěšně aktivovaný.

Výměna vodního filtru AquaClean (5 min)

Poté, co filtrem proteče 95 litrů vody, přestane filtr fungovat. Indikace stavu filtru AquaClean poklesne na hodnotu 0 %, čímž upozorní na nutnou výměnu filtru. Dokud se bude indikace stavu filtru AquaClean zobrazovat na displeji, můžete filtr vyměnit, aniž byste předtím museli provádět odstranění vodního kamene. Nevyměníte-li vodní filtr AquaClean včas, přestane se po nějakém čase indikace stavu filtru AquaClean zobrazovat. V takovém případě lze i nadále filtr vyměnit, nicméně nejprve bude nutné z přístroje odstranit vodní kámen.
Až indikace stavu filtru AquaClean poklesne na hodnotu 0 %, případně upozorní-li vás přístroj na nutnost výměny filtru AquaClean:
1 vyjměte původní vodní filtr AquaClean.
2 vložte nový filtr a aktivujte jej podle pokynů v části „Aktivace vodního filtru AquaClean (5 min)“.
user manual Vodní filtr AquaClean měňte alespoň každé 3 měsíce, i kdyby zařízení nutnost jeho výměny ještě nesignalizovalo.

Přehled přístroje