Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

Назад

Получете поддръжката, от която се нуждаете

Гаранция

Продуктите на Saeco са проектирани и произведени по най-високите стандарти и осигуряват висококачествена производителност, лесна употреба и лесно инсталиране. Ако срещнете някакви затруднения по време на използването на вашия продукт, ви препоръчваме първо да се консултирате с ръководството за потребителя или информацията в раздела за поддръжка на този уеб сайт, където (в зависимост от типа на продукта) можете да намерите ръководство за потребителя с възможност за изтегляне, често задавани въпроси, видеоклипове с инструкции или форум за поддръжка.

В малко вероятния случай на повреда на продукта Saeco ще организира безплатен сервиз на вашия продукт Saeco, когато сте ни информирали за дефекта по време на гаранционния период, при условие че продуктът е бил използван в съответствие с ръководството за потребителя (напр. в предвидената среда; не за професионална употреба).

Ако предлагате продукта си за сервиз във вашата държава, но сте го закупили в чужбина, Saeco ще се постарае вашият продукт да бъде обслужен съгласно гаранционните условия на държавата, от която сте закупили продукта.

Тази гаранция не засяга вашите законови права.

Гаранционен срок

Гаранционният срок е 24 месеца, освен ако не е посочено друго в ръководството за потребителя, гаранционната листовка или www.philips.com/warranty.

Гаранционни условия

Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката, както е посочено във вашето доказателство за покупка, и изтича в края на срока, посочен в раздела „Гаранционен срок“ по-долу. Ако се нуждаете от сервиз, но сте загубили доказателството за покупка, гаранционният срок ще се счита за започнал три месеца от датата на производство, посочена на продукта или извлечена от серийния номер. Ако се нуждаете от сервиз за продукти без дата на производство или сериен номер на продукта, се изисква валидно доказателство за покупка.

Когато ремонтът не е възможен или не е рентабилен, Saeco има право да замени продукта с нов или ремонтиран продукт с подобна функционалност. След ремонт, надстройка или подмяна на фърмуера гаранционният срок ще продължи от датата на първоначалната покупка.

Какво е изключено?

Гаранцията не покрива непреки или последващи щети (включително, но не само, загуба на време, загуба на данни или загуба на доход), нито обезщетение за дейности, извършени от вас, като редовна поддръжка, инсталиране на актуализации на фърмуера или записване или възстановяване на данни.

Saeco не гарантира непрекъсната или безгрешна работа на продуктите, включително, но не само, работна съвместимост с всички настоящи и/или бъдещи версии на софтуера или хардуера.

Гаранцията се изключва или не се прилага, ако:

 • Доказателството за покупка е променено по някакъв начин или е нечетливо.
 • Номерът на модела, серийният номер или кодът на производствената дата на продукта са променени, премахнати или станали нечетливи.
 • Продуктът е закупен като дефектна стока. Ремонти или модификации на продукта са извършени от неоторизирани сервизни организации или лица.
 • Дефектът е резултат от прекомерна употреба извън предвидената цел.
 • Дефектът е причинен от злоупотреба с продукта или от условия на околната среда, които не са в съответствие с ръководството за потребителя на продукта.
 • Дефектът е причинен от свързване на периферни устройства, допълнително оборудване или аксесоари (включително софтуер), различни от препоръчаните в ръководството за потребителя.
 • Уредът е повреден, включително, но не само, от щети от животни, гръмотевична буря, напрежение с отклонение от необходимите нива, пожар, природно бедствие, транспорт или вода (освен ако ръководството за потребителя не посочва изрично, че продуктът може да бъде изплакнат). Нормално износване или подмяна на консумативи (напр. филтриращи касети).
 • Продуктът не функционира правилно, тъй като първоначално не е проектиран, произведен или одобрен за употреба в държавата, в която използвате продукта, което може да се случи, когато сте внесли продукта.
 • Продуктът не функционира правилно поради проблеми с достъпа или връзката с доставчици на услуги, като прекъсвания в мрежите за достъп (напр. интернет), неизправности на абонатната или кореспондентската линия, неизправност в локалната мрежа (окабеляване, файлов сървър, потребителска линия) и неизправности в преносната мрежа (смущения, объркване, неизправности или лошо качество на мрежата)

Необходимо ви е сервизно обслужване?

За да избегнете излишни неудобства, ви съветваме да прочетете внимателно ръководството за потребителя и/или да се консултирате с раздела за поддръжка на този уеб сайт, преди да се свържете с вашия търговец или Saeco. За да получите сервизно обслужване в рамките на гаранционния срок, се свържете с потребителския център за контакт чрез един от методите за контакт, посочени на този уеб сайт. Когато вашият продукт вече не е в гаранция, в някои държави можете да се свържете директно с най-близкия оторизиран сервизен център. Ако са налични, можете да намерите адресите на сервизните центрове на този уеб сайт.

За да можем да помогнем ефективно, когато се свържете със Saeco или нейните партньори за сервизно обслужване, трябва да разполагате със следното:

 • Тип на продукта или номер на модела (наричан също понякога ИД на модела)
 • Доказателството за покупка (напр. оригинална фактура или касова бележка), указващо датата на покупката, името на търговеца и номера на модела на продукта; и
 • Серийният номер на продукта или кодът за дата на производство, както е посочено на продукта.

Номерът на модела, серийният номер или кодът за датата на производство (ако е наличен) могат да бъдат намерени от вътрешната страна на сервизната вратичка на продукта.

Свързани продукти?

Всички данни, съхранявани в свързани продукти, могат да бъдат загубени или изтрити по време на сервизното обслужване. Saeco не носи отговорност за такава загуба.

Марка SAECO

SAECO е регистрирана търговска марка на Koninklijke Philips N.V. и се използва по лиценз. Този продукт е произведен и се продава под отговорността на Philips Domestic Appliances Nederland B.V. и Philips Domestic Appliances Nederland B.V. е гарант по отношение на този продукт.

Гарант

Гарантът за продукти, продавани под марката Saeco, е Philips Domestic Appliances Nederland B.V., с адрес: Tussendiepen 4a, 9206 AD, Нидерландия.