Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

Podmienky používania

Saeco je značka spoločnosti Philips Domestic Appliances.

Túto webovú stránku (ďalej len „webová stránka“) vám ponúka spoločnosť Philips Domestic Appliances Nederland B.V., Claude Debussylaan 88, 1082MD („PDA“).

Nasledujúce Podmienky používania upravujú váš prístup k tejto webovej stránke a jej používanie. Špecifické zmluvné podmienky sa môžu vzťahovať aj na konkrétny obsah, údaje, materiály alebo informácie obsiahnuté alebo dostupné prostredníctvom tejto webovej stránky (ďalej len „Obsah“) a na konkrétny obsah, údaje, materiály alebo informácie, ktoré môžete nahrať, odoslať a/alebo zverejniť na webovej stránke („Používateľský obsah“) alebo transakcie uzatvorené prostredníctvom tejto webovej stránky. Takéto špecifické podmienky môžu byť doplnkom k týmto Podmienkam používania alebo tam, kde, a následne len v rozsahu výslovne uvedenom, môžu nahradiť tieto Podmienky používania.

1. Prijatie Podmienok používania

Vstupom na túto webovú stránku alebo jej používaním súhlasíte s tým, že budete právne viazaní Podmienkami používania a všetkými podmienkami, ktoré sú tu uvedené alebo na ktoré sa odkazuje, alebo akýmikoľvek ďalšími podmienkami a ustanoveniami uvedenými na tejto webovej stránke. Ak NESÚHLASÍTE so všetkými týmito podmienkami, NESMIETE pristupovať ani používať túto webovú stránku.

2. Úprava Podmienok

Tieto Podmienky používania môže spoločnosť Philips kedykoľvek zmeniť. Takto zmenené a doplnené Podmienky používania nadobúdajú účinnosť ich uverejnením. Pokračovanie v prístupe na webovú stránku alebo v jej používaní po tomto uverejnení sa bude považovať za váš súhlas s týmito úpravami. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať všetky príslušné Zmluvné podmienky. Iné webové stránky spoločnosti PDA môžu mať svoje vlastné Podmienky používania, ktoré sa vzťahujú na tieto webové stránky.

Spoločnosť PDA si vyhradzuje právo prerušiť činnosť alebo vykonať zmeny alebo aktualizácie s ohľadom na webovú stránku alebo obsah webovej stránky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť PDA si vyhradzuje právo obmedziť, odmietnuť alebo ukončiť prístup akejkoľvek osoby na webovú stránku alebo jej časť s okamžitou platnosťou bez upozornenia, kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu podľa vlastného uváženia.

3. Zásady ochrany

Osobné údaje poskytnuté alebo získané prostredníctvom tejto webovej stránky alebo v spojení s ňou sa použijú iba v súlade s Vyhlásením o ochrane osobných údajov spoločnosti PDA a tieto Podmienky používania podliehajú Vyhláseniu o ochrane osobných údajov uverejnenému na tejto webovej stránke.

4. Prehlásenia

VŠETKY INFORMÁCIE (VRÁTANE, BEZ OBMEDZENÍ, TEXTU, OBRÁZKOV, GRAFIKY, ODKAZOV A ĎALŠÍCH MATERIÁLOV) NA WEBOVEJ STRÁNKE SA POSKYTUJÚ „TAK, AKO SÚ“ A „AKO SÚ K DISPOZÍCII“. SPOLOČNOSŤ PHILIPS A JEJ POBOČKY, PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, PARTNERI, POSKYTOVATELIA LICENCIE, DRŽITELIA LICENCIE ZNAČKY A DODÁVATELIA SA TÝMTO VÝSLOVNE ZRIEKAJÚ, V ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM, AKÝCHKOĽVEK PREHLÁSENÍ ALEBO ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH, VRÁTANE ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA AKÝKOĽVEK KONKRÉTNY ÚČEL, NEPORUŠENIA ALEBO V SÚVISLOSTI S PREVÁDZKOU TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY, OBSAHU ALEBO POUŽÍVATEĽSKÉHO OBSAHU. Spoločnosť PDA ani jej dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, partneri, poskytovatelia licencií, držitelia licencie značky a dodávatelia nezaručujú ani nevydávajú žiadne vyhlásenia, že (i) webová stránka bude spĺňať vaše požiadavky, (ii) webová stránka bude fungovať neprerušovane, načas, bezpečne alebo bezchybne alebo (iii) výsledky, ktoré možno získať z používania webovej stránky (vrátane akýchkoľvek informácií a materiálov na tejto webovej stránke), budú správne, úplné, presné, spoľahlivé alebo budú inak spĺňať vaše požiadavky.

Toto je verejná webová stránka. V súvislosti s akýmkoľvek užívateľským obsahom, ktorý môžete odoslať na túto webovú stránku, by ste nemali očakávať dôvernosť. Neuvádzajte tu dôverné informácie.

Spoločnosť PDA a jej dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, partneri, poskytovatelia licencií, držitelia licencie značky a dodávatelia nezodpovedajú za prerušenia alebo výpadky internetových, sieťových alebo hostingových služieb a nezaručujú, že táto webová stránka alebo služby, ktoré zabezpečujú dostupnosť tejto webovej stránky, alebo elektronické správy odoslané spoločnosťou PDA neobsahujú vírusy ani žiadne iné škodlivé prvky.

Akýkoľvek materiál prevzatý alebo inak získaný prostredníctvom používania tejto webovej stránky je na vaše vlastné uváženie a riziko. Budete niesť výhradnú zodpovednosť za akékoľvek poškodenie vášho počítačového systému alebo stratu údajov v dôsledku prevzatia akéhokoľvek takéhoto materiálu.

5. Registrácia

Prístup k určitým oblastiam webovej stránky a používanie určitých funkcií alebo vlastností webovej stránky môže vyžadovať, aby ste sa zaregistrovali ako prispievateľ. Táto registrácia je bezplatná.

Pri registrácii si musíte zvoliť jedinečné používateľské meno alebo „identifikátor“ a heslo a musíte uviesť jedinečnú, platnú, aktuálnu a overiteľnú e-mailovú adresu. Duplicitné používateľské mená a e-mailové adresy nie sú povolené, takže ak sa zadané meno alebo adresa už používa, zobrazí sa výzva na výber iného. Pošleme vám potvrdzujúci e-mail s vašimi zaregistrovanými údajmi. V prípade, že doručenie takýchto informácií z akéhokoľvek dôvodu zlyhá, váš prístup alebo používanie oblastí, funkcií alebo vlastností vyžadujúcich takúto registráciu môže byť odmietnutý alebo ukončený. Svoju registráciu promptne aktualizujte, aby bola presná a aktuálna. Ste výhradne zodpovední za zachovanie dôvernosti svojho hesla. Vyhradzujeme si právo zmeniť vaše používateľské meno alebo vymazať obsah odoslaný na webovú stránku alebo odmietnuť alebo zrušiť vašu registráciu, ak si vyberiete používateľské meno, ktoré je podľa nášho vlastného uváženia obscénne, neslušné, urážlivé alebo inak nevhodné. Taktiež nesiete výhradnú zodpovednosť za obmedzenie prístupu k vášmu počítaču (počítačom). Súhlasíte s tým, že prevezmete zodpovednosť za všetky aktivity prebiehajúce v rámci vášho konta, používateľského mena a/alebo hesla, ktoré sú spôsobené vaším správaním, nečinnosťou alebo nedbalosťou. Ak sa dozviete o akomkoľvek podozrivom alebo neoprávnenom konaní týkajúcom sa vášho konta, používateľského mena a/alebo hesla, súhlasíte s tým, že nás budete okamžite kontaktovať. Na základe vlastného uváženia môžeme zakázať registráciu z akejkoľvek konkrétnej e-mailovej služby alebo ISP.

6. Prispievateľ

Odoslaním akéhokoľvek používateľského obsahu na webovú stránku súhlasíte s tým, že materiál bude správny, konštruktívny a relevantný a nebude obsahovať žiadne položky, ktoré by mohli byť nezákonné alebo inak nevhodné na zverejnenie, vrátane, ale nie výlučne, položiek, ktoré (1) môžu byť hanlivé alebo škodlivé pre inú osobu alebo subjekt, (2) môžu spôsobiť ujmu akejkoľvek osobe alebo majetku alebo inak očierniť alebo obťažovať akúkoľvek osobu alebo organizáciu, (3) môžu porušovať akékoľvek zákonné práva akejkoľvek osoby (vrátane práva na súkromie alebo publicitu), (4) sú pornografické, obscénne, profánne, vulgárne, neslušné alebo výhražné, (5) sú kultúrne, etnicky alebo inak nevhodné alebo (6) naznačujú alebo podporujú akúkoľvek nezákonnú činnosť.

Pred odoslaním akéhokoľvek materiálu vynaložíte primerané úsilie na skenovanie a odstránenie akýchkoľvek vírusov alebo iných kontaminujúcich alebo deštruktívnych prvkov. Prostredníctvom webovej stránky tiež nie je povolené prenášať reťazové listy, pyramídové hry, prieskumy a žiadosti. Taktiež nesmiete falšovať hlavičky ani manipulovať s identifikačnými údajmi alebo inými údajmi na zamaskovanie pôvodu akéhokoľvek obsahu a/alebo používateľského obsahu prenášaného cez našu webovú stránku, alebo na manipuláciu svojej prítomnosti na webovej stránke. Nesmiete zasahovať ani narúšať naše stránky, servery alebo siete, ani podnikať žiadne kroky, ktoré neprimerane alebo neúmerne zaťažujú našu infraštruktúru.

Potvrdzujete, vyhlasujete a zaručujete, že používateľský obsah odoslaný na webovú stránku neporušuje žiadne vlastnícke právo iného subjektu, ako napríklad, ale nie výlučne, autorské právo, ochrannú známku alebo patent, alebo akúkoľvek povinnosť zachovávať dôvernosť.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že akékoľvek vaše myšlienky, príspevky alebo diskusie alebo akýkoľvek iný používateľský obsah, ktorý ste poskytli v rámci webovej stránky, ktorý nie je predmetom ochrany práv duševného vlastníctva, môže byť použitý akýmkoľvek iným prispievateľom bez kompenzácie alebo prisúdenia.

Týmto udeľujete spoločnosti PDA, jej dcérskym spoločnostiam, pridruženým spoločnostiam, držiteľom licencie na značku a iným partnerom celosvetovú, neodvolateľnú, bezplatnú, nevýhradnú, sublicencovateľnú a prenosnú licenciu na používanie, reprodukciu, prípravu odvodených diel, distribúciu, verejné predvádzanie, verejné zobrazovanie, prenášanie a publikovanie vami poskytnutého používateľského obsahu na tejto webovej stránke alebo akejkoľvek inej webovej stránke spoločnosti PDA alebo v iných marketingových materiáloch spoločnosti PDA alebo materiáloch pre styk s verejnosťou v akomkoľvek médiu.

Nesiete výhradnú zodpovednosť za svoj vlastný používateľský obsah a dôsledky jeho zverejnenia, odoslania a/alebo publikovania. Spoločnosť PDA môže, ale nie je povinná, kontrolovať a monitorovať používateľský obsah pred a/alebo po jeho odoslaní. Beriete však na vedomie, že nie je možné, aby sme monitorovali alebo kontrolovali všetok používateľský obsah. Spoločnosť PDA, jej dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, partneri, poskytovatelia licencií, držitelia licencií na značku a dodávatelia nebudú a nemôžu niesť zodpovednosť za presnosť, úplnosť, kvalitu alebo platnosť používateľského obsahu zverejneného tretími stranami na webovej stránke, a to bez obmedzenia.

Spoločnosť PDA neschvaľuje žiadny používateľský obsah ani žiadne názory, odporúčania alebo rady v ňom vyjadrené a spoločnosť PDA sa výslovne zrieka akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s používateľským obsahom.

Spoločnosť PDA má výhradné právo a možnosť kedykoľvek bez upozornenia alebo súhlasu a podľa vlastného uváženia upravovať a/alebo odstraňovať správy alebo akýkoľvek iný používateľský obsah, ktorý je z akéhokoľvek dôvodu nežiaduci, nevhodný alebo inak porušuje tieto Podmienky používania. Každému používateľovi, ktorý sa domnieva, že odoslaný používateľský obsah je nevyhovujúci alebo nevhodný, sa odporúča, aby okamžite kontaktoval spoločnosť PDA. Po prijatí takéhoto upozornenia vynaložíme primerané úsilie, aby sme v primeranej lehote vykonali také opatrenia, ktoré považujeme za potrebné. Keďže ide o manuálny proces, upozorňujeme vás, že možno nebudeme môcť okamžite odstrániť alebo upraviť konkrétny používateľský obsah.

7. Obmedzenie zodpovednosti

V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE SPOLOČNOSŤ PDA ANI JEJ POBOČKY, PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, PARTNERI, POSKYTOVATELIA LICENCIE, DRŽITELIA LICENCIE ZNAČKY ALEBO DODÁVATELIA ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK NEPRIAME, NÁSLEDNÉ, TRESTNÉ, ŠPECIÁLNE ALEBO NÁHODNÉ NÁSLEDKY ALEBO INÉ NÁSLEDKY VZNIKNUTÉ V DÔ SLEDKU, VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO SÚVISIACE S PRÍSTUPOM, POUŽÍVANÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU PRÍSTUPU ALEBO POUŽÍVANIA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY, OBSAHU ALEBO POUŽÍVATEĽSKÉHO OBSAHU, AJ KEĎ BOLA SPOLOČNOSŤ PDA UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ VÝSKYTU TAKÝCHTO ŠKÔD, S VÝNIMKOU ROZSAHU TAKÝCHTO VZNIKNUTÝCH ŠKOD V DÔSLEDKU PODVODU ALEBO PODVODNÉHO SKRESLENIA SKUTOČNOSTI ZO STRANY SPOLOČNOSTI PDA.

Ak žijete v krajine alebo štáte, ktorý nepovoľuje žiadne z vyššie uvedených vylúčení alebo obmedzení zodpovednosti alebo akékoľvek odmietnutie záruk v časti 4 vyššie, takéto vylúčenia alebo obmedzenia sa na vás nebudú vzťahovať, ale iba v rozsahu, v akom sa takéto vylúčenia resp. obmedzenia nepovoľujú. V takom prípade budú takéto vylúčenia alebo obmedzenia obmedzené v najväčšom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi.

8. Obsah/softvér tretích strán

Spoločnosť PDA nie je žiadnym spôsobom zodpovedná za obsah akejkoľvek stránky vo vlastníctve tretej strany, ktorá môže byť prepojená s webovou stránkou prostredníctvom hypertextového odkazu, bez ohľadu na to, či takýto hypertextový odkaz poskytuje webová stránka alebo tretia strana v súlade s Podmienkami používania. Akýkoľvek odkaz na našej webovej stránke na inú stránku nie je podporou takejto inej stránky a neposkytuje sa žiadne posúdenie ani záruka s ohľadom na presnosť, aktuálnosť alebo vhodnosť obsahu akejkoľvek stránky, na ktorú môže webová stránka odkazovať, a my za to nenesieme žiadnu zodpovednosť.

Akýkoľvek softvér sprístupnený na prevzatie z tejto webovej stránky alebo prostredníctvom nej podlieha licencii v súlade s podmienkami príslušnej licenčnej zmluvy. S výnimkou prípadov uvedených v príslušnej licenčnej zmluve je softvér sprístupnený na použitie iba koncovým používateľom a akékoľvek ďalšie kopírovanie, reprodukcia alebo redistribúcia softvéru sú výslovne zakázané. PRÍPADNÉ ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA TAKÉHOTO SOFTVÉRU SA VZŤAHUJÚ LEN DO TAKEJ MIERY, AKO JE VÝSLOVNE UVEDENÉ V PRÍSLUŠNEJ LICENČNEJ ZMLUVE. SPOLOČNOSŤ PDA TÝMTO VÝSLOVNE ODMIETA VŠETKY ĎALŠIE VYHLÁSENIA A ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ, VRÁTANE ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA AKÝKOĽVEK KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO NEPORUŠENIE S OHĽADOM NA SOFTVÉR.

9. Autorské práva a ochranné známky

Autorské práva a všetky ostatné vlastnícke práva na Obsah poskytovaný spoločnosťou PDA, jej pridruženými spoločnosťami, dcérskymi spoločnosťami, držiteľmi licencií na značku a/alebo inými partnermi, softvér na prevádzku a publikovanie webovej stránky, zostavovanie údajov na webovej stránke a poradie, zoradenie a usporiadanie tejto webovej stránky, všetky patria spoločnosti PDA alebo jej materskej spoločnosti. Všetky práva na Obsah, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené.

PHILIPS je registrovaná ochranná známka spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

10. Ukončenie prevádzky webovej stránky

Máme výhradné právo ukončiť prevádzku webovej stránky alebo akejkoľvek jej časti z akéhokoľvek dôvodu a kedykoľvek bez upozornenia alebo súhlasu. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za neuloženie alebo vymazanie akéhokoľvek Obsahu a/alebo Používateľského obsahu odoslaného na webovú stránku.

11. Produkty spoločnosti PDA

Webová stránka môže obsahovať odkazy na špecifické produkty a služby spoločnosti PDA, ktoré nemusia byť v určitej krajine (ľahko) dostupné. Žiaden takýto odkaz neznamená ani nezaručuje, že akékoľvek takéto produkty alebo služby budú dostupné kedykoľvek v konkrétnej krajine. Ďalšie informácie vám poskytne váš miestny obchodný kontakt spoločnosti PDA.

12. Riešenie sporov

Tieto Podmienky používania sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Anglicka a Walesu. Súhlasíte s nevýhradnou jurisdikciou súdov v Spojenom kráľovstve pre akékoľvek spory, nároky alebo dôvody žaloby vyplývajúce z, súvisiace alebo v súvislosti s týmito Podmienkami používania alebo vaším používaním tejto webovej stránky, vrátane akýchkoľvek sporov týkajúcich sa existencie alebo platnosti týchto Podmienok používania, za predpokladu, že súhlasíte s tým, že akékoľvek takéto spory, nároky alebo dôvody žaloby predložíte výlučne súdom Spojeného kráľovstva. Upozorňujeme, že spory možno predložiť na online riešenie na platformu Európskej komisie na online riešenie sporov na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ďakujeme, že ste navštívili našu webovú stránku.