Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

Späť

Získajte potrebnú podporu

Warranty

Produkty Saeco sú navrhnuté a vyrobené v súlade s najvyššími štandardami a vyznačujú sa vysokou výkonnosťou, jednoduchým použitím a jednoduchou inštaláciou. Ak sa pri používaní produktu stretnete s akýmikoľvek problémami, odporúčame vám najprv nahliadnuť do používateľskej príručky alebo do informácií v časti podpory na týchto webových stránkach, kde (v závislosti od typu produktu) môžete nájsť používateľskú príručku na stiahnutie, najčastejšie otázky, inštruktážne videá alebo fórum podpory. 
V prípade nepravdepodobnej poruchy produktu spoločnosť Saeco zaistí bezplatný servis vášho produktu Saeco, ak ste nás o poruche informovali v priebehu záručnej lehoty, za predpokladu, že sa produkt používal v súlade s používateľskou príručkou (napr. v prostredí na to určenom, nie na profesionálne použitie). Pokiaľ chcete vykonať servis svojho produktu vo svojej krajine, no zakúpili ste ho v zahraničí, bude sa spoločnosť Saeco usilovať zaistiť servis produktu v súlade so záručnými podmienkami krajiny, v ktorej ste produkt zakúpili. 
Táto záruka nemá vplyv na vaše zákonné práva.

Záručná lehota 

Záručná lehota trvá 24 mesiacov, pokiaľ sa to v používateľskej príručke, záručnom liste alebo na stránke www.philips.com/warranty neuvádza inak.

Záručné podmienky 

Záručná lehota začína plynúť dňom nákupu uvedeným na doklade o kúpe a končí sa uplynutím lehoty uvedenej v časti „Záručná lehota“ uvedenej nižšie. Ak požadujete servis, no stratili ste doklad o kúpe, usudzuje sa, že záručná lehota začala plynúť tri mesiace od dátumu výroby uvedeného na produkte alebo odvodeného z výrobného čísla. Ak požadujete servis produktov bez dátumu výroby alebo výrobného čísla na produkte, je potrebné predložiť platný doklad o kúpe. 
Ak oprava nie je možná alebo nie je komerčne výhodná, môže spoločnosť Saeco vymeniť produkt za nový alebo renovovaný produkt s podobnou funkčnosťou. Po oprave, aktualizácii firmvéru alebo výmene pokračuje záručná lehota od dátumu pôvodného nákupu.

Čo záruka vylučuje?

Záruka sa nevzťahuje na nepriame alebo následné škody (okrem iného vrátane straty času, straty údajov alebo straty príjmu), ani na náhradu za činnosti, ktoré ste vykonali sami, ako je pravidelná údržba, inštalácia aktualizácií firmvéru alebo ukladanie či obnovenie údajov. 
Spoločnosť Saeco nezaručuje nepretržitú ani bezchybnú prevádzku produktov, okrem iného vrátane interoperability so všetkými súčasnými a/alebo budúcimi verziami softvéru alebo hardvéru. 
Záruka sa nevzťahuje na produkt alebo neplatí v týchto prípadoch: 
– Doklad o kúpe bol akýmkoľvek spôsobom pozmenený alebo je nečitateľný. 
– Číslo modelu, výrobné číslo alebo kód dátumu výroby na produkte boli zmenené, odstránené alebo sú nečitateľné. 
– Produkt bol zakúpený ako chybný. Opravy alebo úpravy produktu boli vykonané neoprávnenými servisnými organizáciami alebo osobami. 
– Chyba je dôsledkom nadmerného používania mimo určeného účelu. 
– Chyba je spôsobená nesprávnym používaním produktu alebo podmienkami prostredia, ktoré nie sú v súlade s používateľskou príručkou produktu. 
– Chyba je spôsobená pripojením iných periférnych zariadení, ďalšieho vybavenia alebo príslušenstva (vrátane softvéru), než sa odporúča v používateľskej príručke. 
– Zariadenie sa poškodilo, okrem iného v dôsledku poškodenia zvieratami, bleskom, abnormálnym napätím, požiarom, prírodnou katastrofou, prepravou alebo vodou (pokiaľ nie je v návode na použitie výslovne uvedené, že produkt možno opláchnuť). Bežné opotrebovanie alebo výmena spotrebných dielov (napr. filtračných kaziet). 
– Produkt nefunguje správne, pretože nebol pôvodne navrhnutý, vyrobený alebo schválený na používanie v krajine, kde ho používate, čo môže nastať pri dovoze produktu. 
– Produkt nefunguje správne z dôvodu problémov s prístupom alebo spojením s poskytovateľmi služieb, ako sú výpadky v prístupových sieťach (napr. internet), poruchy na linke účastníka alebo korešpondenta, poruchy v miestnej sieti (kabeláž, súborový server, linka používateľa) a poruchy v prenosovej sieti (rušenie, zakódovanie, poruchy alebo zlá kvalita siete).

Potrebujete servis? 

Aby ste sa vyhli zbytočným nepríjemnostiam, odporúčame vám, aby ste si pred kontaktovaním svojho predajcu alebo spoločnosti Saeco starostlivo prečítali používateľskú príručku a/alebo sa pozreli do časti podpory na týchto webových stránkach. Ak chcete získať servis v záručnej lehote, obráťte sa na kontaktné centrum pre spotrebiteľov jedným zo spôsobov uvedených na týchto webových stránkach. Pokiaľ produkt už nie je v záruke, môžete sa v niektorých krajinách obrátiť priamo na najbližšie autorizované servisné centrum. Adresy servisných centier, pokiaľ sú k dispozícii, nájdete na týchto webových stránkach. 
Aby sme vám mohli účinne pomôcť, pri kontaktovaní spoločnosti Saeco alebo jej servisných partnerov si pripravte tieto údaje: 
– číslo typu alebo modelu produktu (niekedy nazývané aj ID modelu), 
– doklad o kúpe (napr. originálna faktúra alebo pokladničný doklad) s uvedením dátumu nákupu, názvu predajcu a čísla modelu produktu, 
– výrobné číslo produktu alebo kód dátumu výroby uvedený na produkte. Číslo modelu, výrobné číslo alebo kód dátumu výroby (ak je k dispozícii) nájdete na vnútornej strane servisných dvierok produktu.

Prepojené produkty?

Všetky údaje uložené v prepojených produktoch sa môžu počas vykonávania servisu stratiť alebo vymazať. Spoločnosť Saeco nenesie zodpovednosť za žiadnu takú stratu. 

Značka SAECO 

SAECO je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používa sa na základe licencie. Zodpovednosť za výrobu a predaj tohto produktu nesie spoločnosť Philips Domestic Appliances Nederland B.V. a spoločnosť Philips Domestic Appliances Nederland B.V. je v súvislosti s týmto produktom poskytovateľom záruky. 

Garant 

Garantom produktov predávaných pod značkou Saeco je spoločnosť Philips Domestic Appliances Nederland B.V. so sídlom na adrese: Tussendiepen 4a, 9206 AD Holandsko.

Užitočné odkazy