Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

Podmínky použití

Saeco je značka společnosti Philips Domestic Appliances.

Tyto webové stránky vám nabízí společnost Philips Domestic Appliances Nederland B.V., Claude Debussylaan 88, 1082MD („PDA“).

Následující Podmínky používání upravují váš přístup a použití těchto webových stránek. Na konkrétní obsah, data, materiály či informace obsažené na těchto stránkách nebo dostupné jejich prostřednictvím (dále jen „obsah“) a na specifický obsah, data, materiály nebo informace, které můžete načítat, odesílat a/nebo zveřejňovat na webových stránkách („uživatelský obsah“) nebo transakce provedené prostřednictvím této stránky se mohou vztahovat také další specifické podmínky. Takové specifické podmínky mohou být dodatkem k těmto Podmínkám používání nebo mohou v přesně specifikovaném rozsahu tyto Podmínky použití nahrazovat.

1. Přijetí podmínek používání

Přístupem nebo použitím těchto webových stránek se právně zavazujete k dodržování těchto Podmínek používání a veškerých zde obsažených nebo zmíněných podmínek a dalších smluvních podmínek uvedených na těchto webových stránkách. Pokus se všemi těmito podmínkami NESOUHLASÍTE, NEMĚLI BYSTE na tyto stránky vstupovat ani je používat.

2. Úpravy podmínek

Tyto podmínky použití může společnost Philips kdykoli doplnit nebo změnit. Doplněné nebo změněné podmínky nabývají účinnosti jejich zveřejněním. Pokračováním v přístupu nebo použití těchto webových stránek po jejich zveřejnění bude považováno za váš souhlas s těmito změnami a dodatky. Doporučujeme vám všechny platné podmínky pravidelně sledovat. Další stránky společnosti PDA mohou mít své vlastní podmínky použití platné pro dané webové stránky.

Společnost PDA si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění ukončit provoz webových stránek, nebo změnit či aktualizovat jejich obsah. Společnost PDA si vyhrazuje právo jakékoli osobě kdykoli s okamžitou platností bez předchozího upozornění a z jakéhokoli důvodu na základě vlastního uvážení omezit, odmítnout nebo ukončit přístup k webovým stránkám nebo jakékoli jejich části.

3. Zásady ochrany osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté nebo shromážděné prostřednictvím nebo v souvislosti s těmito webovými stránkami budou používány pouze v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti PDA a tyto Podmínky použití podléhají Zásadám ochrany osobních údajů zveřejněným na těchto webových stránkách.

4. Omezení odpovědnosti

VEŠKERÉ INFORMACE (VČETNĚ A BEZ OMEZENÍ, TEXTY, OBRÁZKY, GRAFIKA, ODKAZY A DALŠÍ MATERIÁLY) NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH JSOU POSKYTOVÁNY „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ A „JAK JSOU K DISPOZICI“. SPOLEČNOST PHILIPS A JEJÍ POBOČKY, DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, PARTNEŘI, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ A LICENCÍ ZNAČEK A DODAVATELÉ SE TÍMTO V ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY VÝSLOVNĚ ZŘÍKAJÍ VEŠKERÝCH VYJÁDŘENÝCH ČI PŘEDPOKLÁDANÝCH UJIŠTĚNÍ NEBO ZÁRUK, VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO JAKÝKOLI KONKRÉTNÍ ÚČEL, NEPORUŠENOSTI NEBO FUNKČNOSTI TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK, OBSAHU NEBO UŽIVATELSKÉHO OBSAHU. Společnost PDA ani její pobočky, dceřiné společnosti, partneři, poskytovatelé licencí a licencí značek a dodavatelé nezaručují ani neprohlašují, že (i) webové stránky vyhoví vašim požadavkům, (ii) webové stránky budou fungovat bez přerušení, rychle, bezpečně nebo bez chyb, nebo (iii) že výsledky, které lze získat použitím webových stránek (včetně veškerých informací a materiálů na této webové stránce) budou správné, úplné, přesné, spolehlivé nebo jinak vyhoví vašim požadavkům.

Toto je veřejná webová stránka. Neočekávejte, že s uživatelským obsahem, který odešlete na tuto webovou stránku, bude nakládáno jako s důvěrným. Nezveřejňujte zde žádné důvěrné informace.

Společnost PDA ani její pobočky, dceřiné společnosti, partneři, poskytovatelé licencí a licencí značek a dodavatelé nenesou žádnou odpovědnost za přerušení nebo chyby internetového připojení, sítě nebo hostingových služeb a nezaručují, že webové stránky nebo služby, které činí tyto webové stránky dostupnými, ani elektronická komunikace odeslaná společností PDA, neobsahují žádné viry ani další škodlivé prvky.

Jakékoli materiály stažené nebo jinak získané prostřednictvím těchto webových stránek získáváte na základně vlastního uvážení a přijímáte s tím související rizika. Budete výhradně odpovědní za jakékoli škody na vašem počítačovém systému nebo ztrátu dat v důsledku stahování takových materiálů.

5. Registrace

Pro přístup do určitých oblastí těchto webových stránek a použití určitých funkcí nebo vlastností může webová stránka vyžadovat, abyste se registroval/a jako přispěvatel. Registrace je zdarma.

Při registraci si musíte zvolit jedinečné uživatelské jméno nebo „handle“ a heslo a musíte zadat jedinečnou, platnou, aktuální a ověřitelnou e-mailovou adresu. Duplikovaná uživatelská jména a e-mailové adresy nejsou povoleny, takže pokud jsou zadané jméno nebo adresa již používány, budete vyzváni, abyste zvolili jiné údaje. Po registraci vám odešleme potvrzující e-mail s registračními údaji. V případě, že tyto informace nebudou z nějakého důvodu doručeny, váš přístup nebo použití některých oblastí, funkcí nebo vlastností vyžadujících tuto registraci bude odmítnut nebo ukončen. Svou registraci aktualizujte a udržujte ji stále přesnou a aktuální. Jste výhradně odpovědní za udržování svého hesla v tajnosti. Vyhrazujeme si právo změnit vaše uživatelské jméno, smazat obsah, který jste zveřejnili na webové stránce nebo odmítnout či zrušit vaši registraci v případě, že si zvolíte uživatelské jméno, které je podle našeho uvážení obscénní, nedůstojné, urážlivé nebo jinak nevhodné. Jste také výhradně odpovědní za omezení přístupu ke svému počítači. Souhlasíte s přijetím odpovědnosti za veškeré aktivity a činy provedené pod vaším účtem, uživatelským jménem a/nebo heslem, ke kterým došlo v důsledku vašeho chování, neaktivity nebo nedbalosti. Pokud si v souvislosti s vaším účtem, uživatelským jménem a/nebo heslem povšimnete jakéhokoli podezřelého nebo neoprávněného chování, okamžitě nás kontaktujte. Na základě vlastního uvážení můžeme registraci z jakéhokoli specifické e-mailové služby nebo ISP zakázat.

6. Přispěvatel

Odesláním jakéhokoli uživatelského obsahu na webovou stránku souhlasíte, že tento materiál bude nezávadný, konstruktivní a odpovídající a nebude obsahovat žádné položky, které by mohly být nezákonné nebo jinak nevhodné pro zveřejnění, včetně ale bez omezení na položky, které (1) mohou být pro jinou osobu hanlivé nebo urážlivé, (2) mohou jakékoli osobě ublížit nebo poškodit majetek či jinak hanobit nebo obtěžovat jinou osobu či organizaci, (3) mohou porušovat jakákoli zákonná práva osob (včetně práva na soukromí nebo publicitu), (4) jsou pornografické, obscénní, rouhavé, vulgární, sprosté, nebo vyhrožující, (5) jsou kulturně, etnicky nebo jinak nevhodné, nebo (6) nabádají k nelegálním činnostem.

Před odesláním jakéhokoli materiálu vyvinete přiměřené úsilí o vyhledání a odstranění veškerých virů nebo jiných kontaminujících nebo škodlivých programů. Prostřednictvím těchto webových stránek byste neměli rozesílat žádné řetězové dopisy, pyramidová schémata, průzkumy a nabídky. Nesmíte také padělat záhlaví, pozměňovat identifikátory ani žádná jiná data za účelem maskování původu jakéhokoli obsahu a/nebo uživatelského obsahu přenášeného přes naše webové stránky nebo maskovat svou přítomnost na webových stránkách. Naše stránky nesmíte narušovat ani do těchto stránek, serveru nebo sítí žádným způsobem zasahovat či podnikat žádné aktivity, které by zapříčinily bezdůvodné nebo mimořádně vysoké zatížení naší infrastruktury.

Potvrzujete, prohlašujete a zaručujete, že uživatelský obsah odesílaný na naše webové stránky neporušuje žádná vlastnická nebo jiná práva, jako jsou mimo jiné autorská práva, obchodní známky nebo patenty nebo závazky mlčenlivosti.

Berete na vědomí a souhlasíte, že veškeré vaše nápady, příspěvky nebo diskuze či jiný vámi v rámci těchto webových stránek poskytovaný uživatelský obsah, který nepodléhá ochraně práv duševního vlastnictví, smí být použit jiným přispěvatelem bez nároku na odměnu či odškodnění.

Tímto udělujete společnosti PDA a jejím pobočkám, dceřiným společnostem, poskytovatelům licencí a licencí značek a dalším partnerům celosvětově platnou, neodvolatelnou, bezplatnou, nevýhradní, sublicencovatelnou a přenosnou licenci k použití, reprodukci, přípravě odvozených děl, distribuci, veřejné produkci, veřejnému zobrazování, převodu a zveřejňování vámi poskytnutého uživatelského obsahu na těchto webových stránkách nebo jiných webových stránkách společnosti PDA či dalších marketingových nebo PR materiálech publikovaných v jakýchkoli médiích.

Za vlastní uživatelský obsah a následky jeho odeslání a/nebo zveřejnění odpovídáte výhradně vy osobně. Společnost PDA může, avšak nemá povinnost, kontrolovat a monitorovat uživatelský obsah před a/nebo po jeho odeslání. Nicméně tímto berete na vědomí, že není možné, abychom veškerý uživatelský obsah monitorovali nebo kontrolovali. Bez jakýchkoli omezení společnost PDA, její pobočky, dceřiné společnosti, partneři, poskytovatelé licencí a licencí značek a dodavatelé nebudou a ani nemohou nést odpovědnost za přesnost, úplnost, kvalitu či platnost uživatelského obsahu zveřejněného na těchto webových stránkách třetími stranami.

Společnost PDA nepodporuje ani neschvaluje žádný uživatelský obsah ani zde vyjádřené názory, doporučení či rady. Společnost PDA se tímto výslovně zříká veškeré odpovědnosti v souvislosti s uživatelským obsahem.

Společnost PDA má výhradní právo a možnost kdykoli na základě vlastního uvážení bez předchozího upozornění a z jakéhokoli důvodu upravovat a/nebo odstraňovat zprávy nebo jiný uživatelský obsah, který je nevyhovující, nevhodný nebo jinak porušuje tyto Podmínky používání. Každý uživatel, který se domnívá, že je zveřejněný obsah nevyhovující nebo nevhodný, by měl okamžitě kontaktovat společnost PDA. Na základě takového upozornění vynaložíme přiměřené úsilí a v přiměřeně dlouhé lhůtě podnikneme kroky, které považujeme za nutné. Protože se jedná o manuální postup, upozorňujeme vás, že nemusíme být schopni konkrétní uživatelský obsah odstranit nebo upravit okamžitě.

7. Omezení odpovědnosti

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SPOLEČNOST PDA ANI ŽÁDNÁ Z JEJÍCH POBOČEK, DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ, PARTNERŮ, POSKYTOVATELŮ LICENCÍ A LICENCÍ ZNAČEK A DODAVATELŮ NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, VYNUCENÉ, SPECIÁLNÍ, NÁHODNÉ NEBO JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ NEBO VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S PŘÍSTUPEM, VYUŽITÍM, NEMOŽNOSTÍ PŘÍSTUPU NEBO POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK, JEJICH OBSAHU NEBO UŽIVATELSKÉHO OBSAHU, A TO I V PŘÍPADECH, KDY SPOLEČNOST PDA BYLA O MOŽNOSTECH TAKOVÉ ŠKODY INFORMOVÁNA. VÝJIMKOU JSOU POUZE PŘÍPADY, KDY TAKOVÁ ŠKODA VZNIKLA V DŮSLEDKU PODVODU NEBO PODVODNÉHO JEDNÁNÍ ZE STRANY SPOLEČNOSTI PDA.

Pokud žijete v zemi nebo státě, jehož legislativa žádné z předchozích výjimek nebo omezení odpovědnosti či zřeknutí se záruk ve výše uvedené sekci 4 nepovoluje, nebudou se na vás takové výjimky nebo omezení vztahovat, ale budou platit pouze v rozsahu, v jakém takové výjimky nebo omezení nejsou povoleny. V takovém případě budou takové výjimky nebo omezení omezeny v největším možném zákonem povoleném rozsahu.

8. Obsah/software třetích stran

Společnost PDA v žádném případě neodpovídá za obsah žádných stránek ve vlastnictví třetích stran, které by mohly být propojeny s s těmito webovými stránkami pomocí hyper-odkazu bez ohledu na to, zda je takový hyper-odkaz poskytován webovými stránkami nebo třetí stranou v souladu s Podmínkami použití. Veškeré odkazy na jiné webové stránky umístěné na našich webových stránkách neznamenají naše schvalování těchto jiných stránek. A nepředstavují naše úsudky nebo záruky co se týče přesnosti, aktuálnosti nebo vhodnosti obsahu kterékoli stránky, na kterou může webová stránka odkazovat, přičemž my za to neneseme odpovědnost.

Veškerý software zpřístupněný pro download z těchto stránek nebo jejich prostřednictvím je licencován a podléhá podmínkám každé platné licenční smlouvy. Pokud tak není stanoveno v platné licenční smlouvě, je tento software dostupný pouze pro použití koncovými uživateli. Jakékoli další kopírování, reprodukce nebo distribuce softwaru je výslovně zakázána. POKUD K TAKOVÉMU SOFTWARU EXISTUJÍ NĚJAKÉ ZÁRUKY, MĚLY BY PLATIT POUZE TAK, JAK JE VÝSLOVNĚ UVEDENO V PLATNÉ LICENČNÍ SMLOUVĚ. SPOLEČNOST PDA SE TÍMTO VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH BUDOUCÍCH VYJÁDŘENÝCH ČI PŘEDPOKLÁDANÝCH UJIŠTĚNÍ NEBO ZÁRUK, VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO JAKÝKOLI KONKRÉTNÍ ÚČEL, NEPORUŠENOSTI NEBO FUNKČNOSTI TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÉHO SOFTWARU.

9. Autorská práva a obchodní známky

Autorská a všechna další vlastnická práva k obsahu poskytovanému společností PDA, jejími pobočkami a dceřinými společnostmi, poskytovateli licencí značek a/nebo dalšími partnery, software potřebný k provozu a publikaci těchto webových stránek, kompilace dat na webové stránce a pořadí, sekvence a uspořádání této webové stránky – to vše náleží společnosti PDA nebo její mateřské organizaci. Veškerá práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

PHILIPS je registrovaná obchodní známka společnosti Koninklijke Philips N.V.

10. Vypnutí stránek

Máme výhradní právo webové stránky nebo jejich část z jakéhokoli důvodu bez předchozího upozornění nebo souhlasu kdykoli vypnout. Za chyby při ukládání nebo mazání jakéhokoli obsahu a/nebo uživatelského obsahu odeslaného na webové stránky neneseme žádnou odpovědnost.

11. Produkty PDA

Tato webová stránka může obsahovat reference ke specifickým produktům a službám společnosti PDA, které nemusí být v konkrétní zemi (snadno) dostupné. Žádná taková reference nenaznačuje ani nezaručuje, že některé takové produkty nebo služby budou kdykoli a v jakékoli zemi dostupné. Další informace vám poskytne místní obchodní zástupce společnosti PDA.

12. Řešení sporů

Tyto Podmínky použití se řídí a jsou vykládány v souladu s platnými zákony Anglie a Walesu. Souhlasíte s nevýlučnou příslušností soudům ve Velké Británii pokud dojde k jakémukoli sporu, stížnosti nebo žalobě souvisejí nebo vyplývající z těchto Podmínek použití či vašeho použití těchto webových stránek, včetně veškerých sporů souvisejících s existencí nebo platností těchto Podmínek použití za předpokladu, že souhlasíte s podáním takových sporů, stížností nebo žalob exkluzivně u soudu ve Velké Británii. Vezměte prosím na vědomí, že případné spory lze odesílat k online vyřešení Evropskou komisí prostřednictvím platformy Online Dispute Resolution na webu https://ec.europa.eu/consumers/odr

Děkujeme vám, že jste se přidali k našim webovým stránkám.