Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

Zpět

Získejte potřebnou podporu

Záruka

Produkty Saeco jsou navrženy a vyrobeny podle nejvyšších standardů a poskytují vysoce kvalitní výkon, snadné použití a snadnou instalaci. Pokud se při používání produktu setkáte s jakýmikoli potížemi, doporučujeme vám nejprve nahlédnout do uživatelské příručky nebo do informací v části podpory na těchto webových stránkách, kde (v závislosti na typu produktu) můžete najít uživatelskou příručku ke stažení, často kladené otázky, instruktážní videa nebo fórum podpory.

V nepravděpodobném případě poruchy výrobku společnost Saeco zajistí bezplatný servis vašeho produktu Saeco, pokud jste nás o závadě informovali během záruční doby, za předpokladu, že produkt byl používán v souladu s uživatelskou příručkou (např. v prostředí k tomu určeném; ne pro profesionální použití).

Pokud nabízíte svůj produkt k servisu ve své zemi, ale zakoupili jste jej v zahraničí, bude se společnost Saeco snažit zajistit servis vašeho produktu podle záručních podmínek země, kde jste jej zakoupili.

Tato záruka nemá vliv na vaše zákonná práva.

Záruční doba

Záruční doba je 24 měsíců, pokud není v uživatelské příručce, záručním listu nebo na stránce www.philips.com/warranty uvedeno jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba začíná dnem nákupu uvedeným na dokladu o koupi a končí uplynutím doby uvedené v části „Záruční doba“ níže. Pokud požadujete servis, ale ztratili jste doklad o koupi, má se za to, že záruční doba začala běžet tři měsíce od data výroby uvedeného na produktu nebo odvozeného ze sériového čísla. Pokud požadujete servis produktů bez data výroby nebo sériového čísla na produktu, je třeba předložit platný doklad o koupi.

Pokud oprava není možná nebo není komerčně výhodná, může společnost Saeco vyměnit produkt za nový nebo repasovaný produkt s podobnou funkčností. Po opravě, aktualizaci firmwaru nebo výměně pokračuje záruční doba od data původního nákupu.

Co je vyloučeno?

Záruka se nevztahuje na nepřímé nebo následné škody (mimo jiné včetně ztráty času, ztráty dat nebo ztráty příjmu), ani na náhradu za činnosti, které jste provedli sami, jako je pravidelná údržba, instalace aktualizací firmwaru nebo ukládání či obnovení dat.

Společnost Saeco nezaručuje nepřetržitý nebo bezchybný provoz produktů, mimo jiné včetně interoperability se všemi současnými a/nebo budoucími verzemi softwaru nebo hardwaru.

Záruka se nevztahuje nebo neplatí v následujících případech:

 • Doklad o koupi byl jakkoli pozměněn nebo je nečitelný.
 • Číslo modelu, sériové číslo nebo kód data výroby na produktu byly změněny, odstraněny nebo jsou nečitelné.
 • Produkt byl zakoupen jako vadný. Opravy nebo úpravy produktu byly provedeny neoprávněnými servisními organizacemi nebo osobami.
 • Závada je důsledkem nadměrného používání mimo určený účel.
 • Závada je způsobena zneužitím produktu nebo podmínkami prostředí, které nejsou v souladu s uživatelskou příručkou produktu.
 • Závada je způsobena připojením jiných periferních zařízení, dalšího vybavení nebo příslušenství (včetně softwaru), než je doporučeno v uživatelské příručce.
 • Jednotka byla poškozena, mimo jiné v důsledku poškození zvířaty, bleskem, abnormálním napětím, požárem, přírodní katastrofou, přepravou nebo vodou (pokud není v návodu k použití výslovně uvedeno, že produkt lze opláchnout). Běžné opotřebení nebo výměna spotřebních dílů (např. filtračních kazet).
 • Produkt nefunguje správně, protože nebyl původně navržen, vyroben nebo schválen pro použití v zemi, kde jej používáte, což může nastat při dovozu produktu.
 • Produkt nefunguje správně z důvodu problémů s přístupem nebo spojením s poskytovateli služeb, jako jsou výpadky v přístupových sítích (např. internet), závady na lince účastníka nebo korespondenta, závady v místní síti (kabeláž, souborový server, linka uživatele) a závady v přenosové síti (rušení, zakódování, poruchy nebo špatná kvalita sítě).

Potřebujete servis?

Abyste se vyhnuli zbytečným nepříjemnostem, doporučujeme vám, abyste si před kontaktováním svého prodejce nebo společnosti Saeco pečlivě přečetli uživatelskou příručku a/nebo se podívali do části podpory na těchto webových stránkách. Chcete-li získat servis v záruční době, obraťte se na kontaktní centrum pro spotřebitele jedním ze způsobů uvedených na této webové stránce. Pokud váš produkt již není v záruce, můžete se v některých zemích obrátit přímo na nejbližší autorizované servisní středisko. Adresy servisních středisek, pokud jsou k dispozici, najdete na těchto webových stránkách.

Abychom vám mohli účinně pomoci, připravte si při kontaktování společnosti Saeco nebo jejích servisních partnerů následující:

 • číslo typu nebo modelu produktu (někdy také nazývané ID modelu);
 • doklad o koupi (např. originální faktura nebo pokladní doklad) s uvedením data nákupu, názvu prodejce a čísla modelu produktu;
 • sériové číslo produktu nebo kód data výroby uvedený na produktu. Číslo modelu, sériové číslo nebo kód data výroby (je-li k dispozici) najdete na vnitřní straně obslužných dvířek produktu.

Propojené produkty?

Veškerá data uložená v připojených produktech mohou být během servisu ztracena nebo vymazána. Společnost Saeco nenese odpovědnost za žádnou takovou ztrátu.

Značka SAECO

SAECO je registrovaná ochranná známka společnosti Koninklijke Philips N.V. a používá se na základě licence. Tento produkt byl vyroben a je prodáván na odpovědnost společnosti Philips Domestic Appliances Nederland B.V. a společnost Philips Domestic Appliances Nederland B.V. je v souvislosti s tímto produktem poskytovatelem záruky.

Garant

Garantem produktů prodávaných pod značkou Saeco je společnost Philips Domestic Appliances Nederland B.V. s adresou na adrese: Tussendiepen 4a, 9206 AD, Nizozemsko.