Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

Warunki korzystania

Saeco to marka należąca do firmy Philips Domestic Appliances.

Niniejszą witrynę internetową („Witryna”) udostępnia użytkownikowi firma Philips Domestic Appliances Nederland B.V., Claude Debussylaan 88, 1082MD („PDA”)

W poniższych Warunkach korzystania określone zostają zasady dostępu i korzystania z niniejszej Witryny przez użytkownika. Ponadto mogą obowiązywać dodatkowe, szczególne warunki w odniesieniu do określonych treści, danych, materiałów lub informacji zawartych w Witrynie lub dostępnych za jej pośrednictwem („Treści”) oraz w odniesieniu do określonych treści, danych, materiałów lub informacji, które użytkownik może wprowadzić, przesłać i/lub opublikować w Witrynie („Treści Użytkowników”) lub w odniesieniu do transakcji zawieranych za pośrednictwem Witryny. Takie szczególne warunki mogą stanowić uzupełnienie niniejszych Warunków korzystania lub — w przypadku gdy wyraźnie to określono — mogą je zastąpić.

1. Akceptacja Warunków korzystania

Uzyskując dostęp do Witryny lub z niej korzystając, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie Warunków korzystania oraz wszystkich warunków zawartych lub przywołanych w niniejszym dokumencie, a także wszelkich dodatkowych warunków określonych w tej Witrynie. Jeśli użytkownik NIE wyraża zgody na wszystkie te warunki, NIE powinien wchodzić na Witrynę ani z niej korzystać.

2. Zmiana Warunków korzystania

Firma Philips może w dowolnym momencie wprowadzać zmiany w niniejszych Warunkach korzystania. Zmiany w Warunkach korzystania wchodzą w życie z chwilą ich publikacji. Odwiedzanie Witryny lub korzystanie z niej po wejściu w życie zmian oznacza zgodę użytkownika na te zmiany. Zaleca się, aby użytkownik regularne zapoznawał się z obowiązującymi zasadami i warunkami. Inne strony internetowe PDA mogą mieć własne warunki korzystania, które odnoszą się do takich stron.

PDA zastrzega sobie prawo do zaprzestania prowadzenia Witryny oraz dokonywania zmian lub aktualizacji w odniesieniu do Witryny lub jej zawartości w dowolnym momencie, bez uprzedzenia. PDA zastrzega sobie prawo do ograniczenia, odmowy lub zablokowania użytkownikowi dostępu do Witryny lub jej części ze skutkiem natychmiastowym, bez wcześniejszego powiadomienia, w dowolnym momencie, z dowolnego powodu według własnego uznania

3. Polityka prywatności

Dane osobowe dostarczone lub zebrane za pośrednictwem lub w związku z korzystaniem z niniejszej Witryny będą używane wyłącznie zgodnie z Polityką prywatności firmy PDA, a niniejsze Warunki korzystania podlegają Polityce prywatności zamieszczonej w niniejszej Witrynie.

4. Zastrzeżenia

WSZYSTKIE INFORMACJE (A W SZCZEGÓLNOŚCI TEKST, OBRAZY, GRAFIKA, LINKI I INNE MATERIAŁY) W WITRYNIE ZOSTAJĄ UDOSTĘPNIONE „W STANIE, W JAKIM SĄ” (AS IS) ORAZ „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” (AS AVAILABLE). FIRMA PHILIPS I JEJ PODMIOTY ZALEŻNE, POWIĄZANE, PARTNERZY, LICENCJODAWCY, LICENCJOBIORCY I DOSTAWCY NINIEJSZYM ZRZEKAJĄ SIĘ W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WSZELKICH OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI, WYRAŻONYCH WPROST I DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI ZBYWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DLA KONKRETNEGO CELU, BRAKU NARUSZEŃ LUB DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA NINIEJSZEJ WITRYNY, JEJ ZAWARTOŚCI LUB TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW. Zarówno firma PDA, jak i jej podmioty zależne, powiązane, partnerzy, licencjodawcy, licencjobiorcy i dostawcy nie gwarantują ani nie składają żadnych oświadczeń, że (i) Witryna spełni oczekiwania użytkownika, (ii) Witryna będzie dostępna nieprzerwanie, terminowo lub będzie wolna od błędów, a korzystanie z niej będzie bezpieczne, oraz że (iii) wyniki, które będzie można uzyskać w związku z użytkowaniem Witryny (w tym wszelkie informacje i materiały dostępne w Witrynie) będą poprawne, kompletne, dokładne, wiarygodne lub w inny sposób będą spełniać wymagania użytkownika.

Ta witryna jest publiczna. Użytkownik nie powinien oczekiwać, że przesłane przez niego i opublikowane w Witrynie treści będą miały charakter poufny. Prosimy o nieudostępnianie w Witrynie informacji poufnych.

Firma PDA i jej podmioty zależne, powiązane, partnerzy, licencjodawcy, licencjobiorcy i dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za przerwy lub pominięcia w usługach internetowych, sieciowych lub hostingowych i nie gwarantują, że Witryna lub serwery, na których Witryna jest dostępna lub korespondencja elektroniczna wysyłana przez firmę PDA nie zawiera wirusów lub innych szkodliwych elementów.

Pobieranie wszelkich materiałów lub uzyskiwanie ich w inny sposób w wyniku korzystania z Witryny odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia systemu komputerowego lub utratę danych, które wynikają z pobrania takich materiałów.

5. Rejestracja

Uzyskiwanie dostępu do niektórych części Witryny i korzystanie z niektórych jej funkcji lub elementów może wymagać od użytkownika zarejestrowania się w charakterze współautora. Rejestracja taka jest bezpłatna.

Przy rejestracji należy wybrać unikalną nazwę użytkownika, czyli „nick” oraz hasło, a także podać unikalny, ważny i aktualny oraz możliwy do zweryfikowania adres e-mail. Powtórzone nazwy użytkownika i adresy e-mail są niedozwolone, więc jeśli użytkownik wprowadzi nazwę lub adres, które są już używane, zostanie poproszony o wybranie innego. Wyślemy użytkownikowi e-mail z potwierdzeniem i danymi rejestrowymi. Jeżeli dostarczenie tych informacji z jakiegokolwiek powodu nie powiedzie się, może nastąpić odmowa lub zakończenie dostępu lub korzystania z obszarów, funkcji lub elementów wymagających rejestracji. Należy na bieżąco aktualizować swoją rejestrację, aby zawsze była poprawna i aktualna. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany hasła lub nazwy użytkownika lub do usunięcia treści przez niego udostępnionych w Witrynie lub odmowy lub unieważnienia jego rejestracji, jeżeli wybierze on nazwę użytkownika, która wedle obiektywnej oceny jest obsceniczna, nieprzyzwoita, obraźliwa lub w inny sposób nieodpowiednia. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność za ograniczenie dostępu do swojego komputera (komputerów). Użytkownik wyraża zgodę na przyjęcie odpowiedzialności za wszelkie działania mające miejsce w ramach jego konta, nazwy użytkownika i/lub hasła, które wynikają z jego postępowania, braku działania lub zaniedbania. Jeśli użytkownik dowie się o jakichkolwiek podejrzanych lub nieuprawnionych działaniach związanych z jego kontem, nazwą użytkownika lub hasłem, zobowiązuje się do natychmiastowego skontaktowania się z nami. Możemy wedle własnego uznania zablokować rejestrację użytkownika korzystającego z usług niektórych dostawców poczty elektronicznej lub usług internetowych.

6. Współautor

Przesyłając jakiekolwiek Treści Użytkownika do Witryny użytkownik zgadza się, że materiał będzie właściwy, konstruktywny i istotny oraz nie będzie zawierał żadnych elementów, które mogą być niezgodne z prawem lub w inny sposób nie nadawać się do publikacji, w tym między innymi elementów, które (1) mogą być zniesławiające lub krzywdzące dla innej osoby lub podmiotu, (2) mogą wyrządzić szkodę jakiejkolwiek osobie lub mieniu, lub w inny sposób zniesławić lub nękać jakąkolwiek osobę lub organizację, (3) mogą naruszać jakiekolwiek prawa jakiejkolwiek osoby (w tym prawo do prywatności lub wizerunku), (4) są pornograficzne, obsceniczne, bluźniercze, wulgarne, nieprzyzwoite lub stanowią pogróżki, (5) są niewłaściwe pod względem kulturowym, etnicznym lub innym lub (6) sugerują działania niezgodne z prawem lub zachęcają do nich.

Użytkownik dołoży wszelkich starań, aby przed przesłaniem jakichkolwiek materiałów skanować i usuwać wszelkie wirusy lub inne elementy mogące powodować szkody lub zniszczenia. Zakazuje się również przesyłania za pośrednictwem Witryny łańcuszków listowych, piramid finansowych, ankiet i nagabywań. Nie wolno również fałszować nagłówków ani modyfikować identyfikatorów lub innych danych w celu ukrycia źródła jakichkolwiek treści i/lub treści użytkownika przekazywanych poprzez naszą Witrynę lub w celu manipulowania swoją obecnością w Witrynie. Ponadto użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać i nie przerywać działania naszych stron, serwerów lub sieci, ani nie podejmować żadnych działań, które mogą powodować nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie wysokie obciążenie dla naszej infrastruktury.

Użytkownik potwierdza, oświadcza i gwarantuje, że Treści Użytkownika udostępniane w Witrynie nie naruszają żadnych praw własności innych osób, w tym, ale nie wyłącznie, praw autorskich, znaków towarowych, patentów ani żadnych zobowiązań do zachowania poufności.

Użytkownik potwierdza i akceptuje, że wszelkie jego pomysły, dostarczane materiały lub dyskusje, a także wszelkie inne Treści Użytkownika udostępnione przez niego za pośrednictwem Witryny, które nie podlegają ochronie praw własności intelektualnej, mogą być wykorzystywane przez dowolnego innego współautora bez wynagrodzenia lub podania źródła.

Niniejszym użytkownik udziela firmie PDA, jej podmiotom zależnym, powiązanym, licencjobiorcom marki i innym partnerom obowiązującej na całym świecie, nieodwołalnej, nieodpłatnej, niewyłącznej, podlegającej sublicencjonowaniu i zbywalnej licencji na używanie, powielanie, przygotowywanie prac pochodnych, dystrybucję, publiczne wykonywanie, publiczne wyświetlanie, przekazywanie i publikowanie Treści Użytkownika dostarczonych przez użytkownika, w niniejszej Witrynie lub jakiejkolwiek innej stronie internetowej PDA lub w innych materiałach marketingowych lub materiałach public relations PDA we wszelkich możliwych mediach.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje Treści Użytkownika oraz za konsekwencje ich zamieszczenia, udostępnienia i/lub publikacji. Firma PDA może, lecz nie ma obowiązku, przeglądać i monitorować Treści Użytkownika przed ich udostępnieniem i/lub po ich udostępnieniu. Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości, że monitorowanie lub przeglądanie wszystkich Treści Użytkownika jest z naszej strony niemożliwe. W szczególności firma PDA, jej podmioty zależne, podmioty powiązane, partnerzy, licencjodawcy, licencjobiorcy i dostawcy nie są i nie mogą być odpowiedzialni za za dokładność, kompletność, jakość lub ważność Treści Użytkownika zamieszczonych w Witrynie przez osoby trzecie.

Firma PDA nie wyraża poparcia dla żadnych Treści Użytkownika ani żadnych opinii, rekomendacji lub porad w nich wyrażonych i wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w związku z Treściami Użytkownika.

Firma PDA ma wyłączne prawo i możliwość edytowania i/lub usuwania wiadomości lub jakichkolwiek innych Treści Użytkownika, które są niewłaściwe, niestosowne lub w inny sposób naruszają niniejsze Warunki korzystania, z jakiegokolwiek powodu w dowolnym momencie bez powiadomienia lub zgody i według własnego uznania. Każdy użytkownik, który uważa, że przesłane Treści Użytkownika są niewłaściwe lub budzą zastrzeżenia, powinien niezwłocznie skontaktować się z firmą PDA. Po otrzymaniu takiego zgłoszenia podejmiemy uzasadnione starania, aby w rozsądnym okresie czasu podjąć działania, które uznamy za konieczne. Ponieważ jest to proces obsługiwany manualnie, informujemy, że możemy nie być w stanie natychmiast usunąć lub edytować określone Treści Użytkownika.

7. Ograniczenia odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU FIRMA PDA ANI ŻADEN Z JEJ PODMIOTÓW ZALEŻNYCH, POWIĄZANYCH, PARTNERÓW, LICENCJODAWCÓW, LICENCJOBIORCÓW I DOSTAWCÓW NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, WTÓRNE, KARALNE, UMYŚLNE LUB PRZYPADKOWE LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU, UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI DOSTĘPU LUB UŻYTKOWANIA TEJ WITRYNY, JEJ TREŚCI LUB TREŚCI UŻYTKOWNIKA, NAWET JEŚLI FIRMA PDA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW, GDY TAKIE SZKODY POWSTAŁYBY W WYNIKU OSZUSTWA LUB NIEUCZCIWEGO WPROWADZENIA W BŁĄD PRZEZ FIRMĘ PDA.

Jeśli użytkownik mieszka w kraju lub stanie, który nie zezwala na żadne z powyższych wyłączeń lub ograniczeń odpowiedzialności lub na żadne z wyłączeń gwarancji w sekcji 4 powyżej, takie wyłączenia lub ograniczenia nie będą miały zastosowania do użytkownika, ale tylko w zakresie, w jakim takie wyłączenia lub ograniczenia nie są dozwolone. W takim przypadku tego rodzaju wyłączenia lub ograniczenia będą ograniczone w największym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

8. Treści/oprogramowanie osób trzecich

Firma PDA nie ponosi odpowiedzialności za treści i zawartość jakiejkolwiek strony internetowej będącej własnością osoby trzeciej, która to strona internetowa może być połączona z Witryną za pomocą hiperłącza, niezależnie od tego, czy takie hiperłącze jest dostarczone przez Witrynę lub przez osobę trzecią zgodnie z Warunkami korzystania. Żaden zamieszczony w naszej Witrynie link do innej strony nie stanowi rekomendacji takiej strony i nie wyrażamy żadnej opinii ani gwarancji w stosunku do w odniesieniu do dokładności, aktualności lub przydatności treści jakiejkolwiek strony, do której linki znajdują się w naszej Witrynie, i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.

Wszelkie oprogramowanie udostępnione do pobrania z Witryny lub za jej pośrednictwem jest objęte licencją zgodnie z warunkami odpowiedniej umowy licencyjnej. Z wyjątkiem przypadków określonych w stosownej umowie licencyjnej, oprogramowanie udostępniane jest wyłącznie na użytek użytkowników końcowych, a wszelkie jego kopiowanie, powielane lub redystrybucja jest wyraźnie zabroniona. GWARANCJE, JEŻELI TAKIE ISTNIEJĄ, DOTYCZĄCE TAKIEGO OPROGRAMOWANIA MAJĄ ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIE W SPOSÓB WYRAŹNIE OKREŚLONY W ODPOWIEDNIEJ UMOWIE LICENCYJNEJ. FIRMA PDA NINIEJSZYM WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH DALSZYCH OŚWIADCZEŃ I GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŻONYCH WPROST LUB DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI ZBYWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DLA KONKRETNEGO CELU LUB BRAKU NARUSZEŃ, W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA.

9. Prawa autorskie i znaki towarowe

Prawa autorskie i wszelkie inne prawa własności do treści dostarczanych przez firmę PDA, podmioty powiązane, zależne, licencjobiorców marki i/lub innych partnerów, oprogramowania do prowadzenia i wydawania Witryny, kompilacji danych w Witrynie oraz porządku, kolejności i układu niniejszej Witryny są własnością firmy PDA lub jej firmy macierzystej. Wszelkie prawa do Treści, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

PHILIPS jest zarejestrowanym znakiem towarowym spółki Koninklijke Philips N.V.

10. Zamknięcie Witryny

Posiadamy wyłącznie prawo do zamknięcia Witryny oraz jakiejkolwiek jej części z dowolnej przyczyny w dowolnym momencie bez zawiadomienia i zgody. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika z tytułu niezachowania lub usunięcia jakichkolwiek Treści lub Treści Użytkownika udostępnionych w Witrynie.

11. Produkty PDA

Witryna może zawierać odniesienia do konkretnych produktów i usług świadczonych przez PDA, które mogą nie być (bezpośrednio) dostępne w danym kraju. Wszelkie tego rodzaju odniesienia nie stanowią ani nie gwarantują, że te produkty lub usługi będą kiedykolwiek dostępne w danym kraju. Prosimy o skontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem firmy PDA w celu uzyskania dalszych informacji.

12. Rozstrzyganie sporów

Niniejsze Warunki korzystania podlegają prawu Anglii i Walii i zgodnie z nim są interpretowane. Użytkownik zgadza się na niewyłączną jurysdykcję sądów w Wielkiej Brytanii w przypadku wszelkich sporów, roszczeń lub przyczyn powództwa wynikających lub związanych z niniejszymi Warunkami korzystania lub korzystania przez użytkownika z niniejszej Witryny, w tym wszelkich sporów dotyczących istnienia lub ważności niniejszych Warunków korzystania, pod warunkiem, że użytkownik zgadza się zgłaszać wszelkie takie spory, roszczenia lub przyczyny powództwa wyłącznie sądom w Wielkiej Brytanii. Należy pamiętać, że spory można zgłaszać do rozstrzygnięcia online na platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dziękujemy za odwiedzenie naszej Witryny.