Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

Wróć

Uzyskaj potrzebne Ci wsparcie

Gwarancja

Produkty Saeco są projektowane i produkowane zgodnie z najwyższymi standardami i zapewniają wysoką jakość działania, łatwość obsługi i łatwość instalacji. W razie jakichkolwiek trudności podczas korzystania z urządzenia zalecamy w pierwszej kolejności zapoznanie się z instrukcją obsługi lub informacjami w sekcji pomocy technicznej w niniejszej witrynie internetowej, gdzie (w zależności od typu produktu) można znaleźć instrukcję obsługi do pobrania, często zadawane pytania, filmy instruktażowe oraz forum pomocy technicznej.

W mało prawdopodobnym przypadku awarii urządzenia firma Saeco zorganizuje bezpłatną naprawę produktu Saeco, o ile użytkownik poinformuje nas o usterce w okresie obowiązywania gwarancji, pod warunkiem, że produkt był używany zgodnie z instrukcją obsługi (np. w zamierzonym środowisku, nie do użytku profesjonalnego).

Jeśli użytkownik odda urządzenie do naprawy w swoim kraju, ale zakupił je za granicą, Saeco dołoży wszelkich starań, aby produkt był serwisowany zgodnie z warunkami gwarancji obowiązującymi w kraju, w którym zakupiono produkt.

Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na ustawowe prawa użytkownika.

Okres obowiązywania gwarancji

Okres obowiązywania gwarancji wynosi 24 miesiące, chyba że w instrukcji obsługi, ulotce gwarancyjnej lub na stronie www.philips.com/warranty określono inaczej.

Warunki gwarancji

Okres obowiązywania gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu podanym na dowodzie zakupu i wygasa wraz z końcem okresu wskazanego w punkcie

„Okres obowiązywania gwarancji” poniżej. Jeśli konieczna jest naprawa, ale użytkownik zgubił dowód zakupu, uznaje się, że okres obowiązywania gwarancji rozpoczął się trzy miesiące po dacie produkcji podanej na urządzeniu lub określonej na podstawie numeru seryjnego. Jeśli konieczna jest naprawa urządzeń bez daty produkcji lub numeru seryjnego podanego na urządzeniu, wymagany jest ważny dowód zakupu.

W przypadku, gdy naprawa nie jest możliwa lub nie jest opłacalna z handlowego punktu widzenia, Saeco może wymienić produkt na nowy lub odnowiony produkt o podobnej funkcjonalności. Po naprawie, aktualizacji oprogramowania sprzętowego lub wymianie urządzenia okres obowiązywania gwarancji będzie kontynuowany od daty pierwotnego zakupu.

Wyłączenia

Gwarancja nie obejmuje szkód pośrednich ani wtórnych (w tym między innymi straty czasu, utraty danych lub utraty dochodów), ani rekompensaty za działania wykonywane przez użytkownika, takie jak regularna konserwacja, instalowanie aktualizacji oprogramowania sprzętowego albo zapisywanie lub przywracanie danych.

Saeco nie gwarantuje nieprzerwanego lub bezbłędnego działania produktów, w tym między innymi interoperacyjności ze wszystkimi obecnymi i/lub przyszłymi wersjami oprogramowania lub sprzętu. Gwarancja nie obowiązuje lub nie ma zastosowania, jeśli:

 • Dowód zakupu został w jakikolwiek sposób zmieniony lub stał się nieczytelny.
 • Numer modelu, numer seryjny lub kod daty produkcji na urządzeniu został zmieniony, usunięty lub jest nieczytelny.
 • Produkt został zakupiony jako towar wadliwy. Naprawy lub modyfikacje produktu zostały przeprowadzone przez nieautoryzowane serwisy lub nieupoważnione osoby.
 • Wada jest wynikiem nadmiernego użytkowania poza przeznaczeniem.
 • Wada jest spowodowana niewłaściwym użytkowaniem produktu lub warunkami środowiskowymi, które nie są zgodne z instrukcją obsługi produktu.
 • Wada jest spowodowana podłączeniem urządzeń peryferyjnych, dodatkowego sprzętu lub akcesoriów (w tym oprogramowania) innych niż zalecane w instrukcji obsługi.
 • Urządzenie zostało uszkodzone, w tym między innymi przez zwierzęta, wyładowania atmosferyczne, nieprawidłowe napięcie, pożar, klęskę żywiołową, transport lub wodę (chyba że instrukcja obsługi wyraźnie stanowi, że produkt można płukać). Zgłaszane jest normalne zużycie lub wymiana części eksploatacyjnych, które ze względu na ich właściwości zalicza się do elementów zużywalnych (np. wkładów filtra).
 • Produkt nie działa prawidłowo, ponieważ nie został pierwotnie zaprojektowany, wyprodukowany lub zatwierdzony do użytku w kraju, w którym jest używany, co może mieć miejsce w przypadku importu produktu.
 • Produkt nie działa prawidłowo z powodu problemów z dostępem lub połączeniem z dostawcami usług, jak np. przerwy w działaniu sieci dostępu (np. Internet), usterki na linii abonenta lub korespondenta, usterka sieci lokalnej (okablowanie, serwer plików, linia użytkownika) i usterki w sieci przesyłowej (zakłócenia, kodowanie, usterki lub niska jakość sieci).

Serwis

Aby uniknąć niepotrzebnych niedogodności, zalecamy uważne przeczytanie instrukcji obsługi i/lub skonsultowanie się z działem pomocy technicznej w niniejszej witrynie internetowej przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą lub firmą Saeco. Aby uzyskać serwis w okresie obowiązywania gwarancji, prosimy o kontakt z centrum obsługi klienta za pośrednictwem jednej z metod kontaktu wskazanych w niniejszej witrynie internetowej. Jeśli produkt nie jest już objęty gwarancją, w niektórych krajach można skontaktować się bezpośrednio z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym. Jeśli taka usługa jest dostępna, adresy centrów serwisowych można znaleźć w niniejszej witrynie internetowej.

Abyśmy mogli zapewnić skuteczną pomoc, podczas kontaktu z firmą Saeco lub jej partnerami serwisowymi użytkownik powinien mieć przygotowane następujące dane:

 • Numer typu produktu lub modelu (czasami nazywany identyfikatorem modelu)
 • Dowód zakupu (np. oryginalną fakturę lub paragon gotówkowy) zawierający datę zakupu, nazwę sprzedawcy i numer modelu produktu; a także
 • Numer seryjny produktu lub kod daty produkcji podany na urządzeniu. Numer modelu, numer seryjny lub kod daty produkcji (jeśli jest dostępny) można znaleźć po wewnętrznej stronie klapki serwisowej urządzenia.

Połączone produkty

Wszystkie dane przechowywane w połączonych produktach mogą zostać utracone lub usunięte podczas napraw. Saeco nie ponosi odpowiedzialności za taką stratę.

Marka SAECO

SAECO jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Koninklijke Philips N.V. i jego użycie jest objęte licencją. Niniejszy produkt został wyprodukowany i jest sprzedawany na odpowiedzialność firmy Philips Domestic Appliances Nederland B.V. i Philips Domestic Appliances Nederland B.V. jest gwarantem w odniesieniu do tego produktu.

Gwarant

Gwarantem produktów sprzedawanych pod marką Saeco jest firma Philips Domestic Appliances Nederland B.V., zarejestrowana pod adresem: Tussendiepen 4a, 9206 AD, Holandia.