Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

Gebruiksvoorwaarden

Saeco is een merk van Philips Domestic Appliances.

Deze website ('Website') wordt u aangeboden door Philips Domestic Appliances Nederland B.V., Claude Debussylaan 88, 1082MD ('PDA').

De volgende Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van deze Website. Daarnaast zijn er mogelijk specifieke voorwaarden van toepassing op specifieke inhoud, gegevens, materialen of informatie die op deze website staan of toegankelijk zijn via deze Website (de 'Inhoud') alsook op specifieke inhoud, gegevens, materialen of informatie die u kunt uploaden en versturen naar of plaatsen op de Website ('Gebruikersinhoud') of op transacties die plaatsvinden via deze Website. Dergelijke specifieke voorwaarden kunnen gelden in aanvulling op of, tenzij dit, en alleen voor zover dit uitdrukkelijk is bepaald, prevaleren ten opzichte van de voorwaarden zoals bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.

1. Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden

Door uw bezoek aan of gebruik van deze Website gaat u ermee akkoord wettelijk gebonden te zijn aan de Gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die hierin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen, of aan eventuele aanvullende voorwaarden die op deze Website staan vermeld. Als u niet akkoord gaat met de volgende voorwaarden, dan hebt u GEEN recht op toegang of gebruik van deze Website.

2. Wijziging van de voorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd door Philips. Dergelijke gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op deze Website vermeld staan. Door na een dergelijke vermelding de Website te blijven bezoeken of gebruiken, wordt u geacht dergelijke wijzigingen te hebben aanvaard. U wordt geadviseerd de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden regelmatig opnieuw door te lezen. Andere websites van PDA hebben mogelijk eigen gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke websites.

PDA behoudt zich het recht voor aspecten van onze website of de inhoud die erop beschikbaar is, op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving stop te zetten, te wijzigen of bij te werken. PDA behoudt zich het recht voor personen de toegang tot de Website of een deel daarvan met onmiddellijke ingang te beperken, te weigeren of te beëindigen, zonder voorafgaande aankondiging, op ieder moment en om elke reden

3. Privacybeleid

Persoonsgegevens die worden verstrekt of verzameld via of in verband met deze Website mogen alleen worden gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid van PDA en deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Privacybeleid, zoals vermeld op deze Website.

4. Disclaimers

ALLE INFORMATIE (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING VAN DE TEKST, AFBEELDINGEN, GRAPHICS, KOPPELINGEN EN ANDERE MATERIALEN) WORDEN OP DE WEBSITE AANGEBODEN IN DE STAAT WAARIN ZE VERKEREN EN BESCHIKBAAR ZIJN. PHILIPS EN ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN, AANGESLOTEN BEDRIJVEN, PARTNERS, LICENTIEGEVERS, MERKLICENTIEHOUDERS EN LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ALLE VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN ENIGE AARD, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-SCHENDING, OF MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DEZE WEBSITE, DE INHOUD OF GEBRUIKERSINHOUD, UITDRUKKELIJK AF. PDA en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, licentiegevers, merklicentiehouders en leveranciers garanderen of verklaren niet dat (i) de Website aan uw vereisten zal voldoen, (ii) de Website ononderbroken, snel, veilig of foutvrij zal werken, of (iii) de resultaten die worden verkregen door het gebruik van de Website (inclusief alle informatie en materialen op deze Website) correct, volledig, nauwkeurig en betrouwbaar zijn of anderszins voldoen aan uw vereisten.

Dit is een openbare website. U kunt niet verwachten dat Gebruikersinformatie die u op deze website plaatst privé blijft. Dien hier geen vertrouwelijke informatie in.

PDA en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, licentiegevers, merklicentiehouders en leveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen of weglatingen in internet-, netwerk- of hostingdiensten die deze Website beschikbaar maken en garanderen niet dat elektronische berichten verstuurd door PDA vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

Al het materiaal dat gedownload en/of op eender welke andere wijze verkregen wordt door het gebruik van de Website, wordt gebruikt naar uw eigen goeddunken en op uw eigen risico. U alleen zal verantwoordelijk zijn voor eventuele schade aan uw computersysteem of ieder verlies van gegevens dat voortvloeit uit het downloaden van dergelijk materiaal.

5. Registratie

Om toegang te hebben tot functies of kenmerken van de Website dient u zich mogelijk als bijdrager te registreren. Deze registratie is kosteloos.

Als u zich registreert, dient u een unieke gebruikersnaam of 'handle' en wachtwoord te kiezen alsook een uniek, geldig, courant en controleerbaar e-mailadres. Het gebruik van dubbele gebruikersnamen en e-mailadressen is niet toegestaan, dus als de naam of het adres dat u invoert al in gebruik is, wordt u gevraagd een andere te kiezen. We sturen u een bevestigings-e-mail met uw geregistreerde gegevens. Indien de levering van dergelijke informatie om welke reden dan ook mislukt, kan de toegang tot of het gebruik van delen, functies of kenmerken die een dergelijke registratie vereisen, worden geweigerd of ingetrokken. U stemt ermee in uw registratiegegevens indien nodig meteen bij te werken, zodat deze actueel, volledig en juist blijven. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord. We behouden ons het recht voor uw gebruikersnaam te wijzigen of door u ingediende inhoud op de Website te verwijderen of uw registratie te weigeren of te annuleren indien u een gebruikersnaam kiest waarvan wij naar eigen goeddunken vaststellen dat deze beledigend, aanstootgevend of ongewenst is. U bent ook volledig verantwoordelijk voor het beperken van toegang tot uw computer(s). U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord, die veroorzaakt zijn door uw gedrag, passiviteit of nalatigheid. Als u onbevoegd gebruik van uw account, gebruikersnaam en/of wachtwoord of een andere inbreuk constateert, gaat u ermee akkoord ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. We kunnen naar eigen goeddunken registratie van een specifieke e-maildienst of ISP beletten.

6. Bijdrager

Door Gebruikersinhoud op de website te plaatsen, stemt u ermee in dat het materiaal correct, constructief en relevant zal zijn en geen items zal bevatten die onwettig of anderszins ongeschikt zijn voor publicatie, inclusief maar niet beperkt tot items die (1) lasterlijk of kwetsend zijn voor een andere persoon of entiteit, (2) schade kunnen toebrengen aan een persoon of eigendom of anderszins een persoon of organisatie in diskrediet kunnen brengen of intimideren, (3) de rechten van een persoon schenden (inclusief het recht op privacy of publiciteit), (4) pornografisch, obsceen, godslasterlijk, vulgair, onfatsoenlijk of bedreigend zijn, (5) cultureel, etnisch of anderszins verwerpelijk zijn, of (6) illegale activiteiten inhouden of aanmoedigen.

U zal al het mogelijke moeten doen om virussen en eventuele andere besmettende of vernietigende eigenschappen op te sporen en te verwijderen voordat u materiaal verstuurt. Daarbij zult u geen kettingbrieven, piramidespelen, enquêtes en aanbiedingen versturen via de website. U mag geen koptekst vervalsen of op andere wijze id's of andere data manipuleren teneinde de oorsprong van Inhoud en/of Gebruikersinhoud die via onze Website wordt verzonden te verhullen of uw aanwezigheid op de Website te manipuleren. U mag onze websites niet verstoren of onderbreken en u verbindt zich ertoe geen actie te ondernemen die een onredelijk of onevenwichtig zware last op onze infrastructuur zou veroorzaken.

U bevestigt, verklaart en garandeert dat op de Website geplaatste Gebruikersinhoud geen inbreuk maakt op enig eigendomsrecht van een derde, met inbegrip van maar niet beperkt tot het auteursrecht, handelsnaam- of patentrecht of de geheimhoudingsplicht.

U erkent en gaat ermee akkoord dat al uw ideeën, publicaties, discussies of andere Gebruikersinhoud welke u op de Website plaatst en niet worden beschermd door het intellectuele eigendomsrecht, door een andere bijdrager kan worden gebruikt zonder compensatie of toewijzing van eigendomsrechten.

Hierbij verleent u aan PDA, zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, merklicentiehouders en andere partners een wereldwijde, onherroepelijke, royaltyvrije, niet-exclusieve, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruik, de reproductie, het voorbereiden van afgeleide werken van, de distributie, het in het openbaar weergeven, het verzenden en publiceren van door u verstrekte Gebruikersinhoud, op deze website of een andere website van PDA of in ander marketing- of PR-materialen van PDA in alle media.

U bent persoonlijk verantwoordelijk voor uw eigen Gebruikersinhoud en de gevolgen van het plaatsen en/of publiceren ervan. PDA mag dergelijke Gebruikersinhoud beoordelen en controleren, zowel vóór als na het plaatsen van Gebruikersinhoud, maar is hiertoe niet verplicht. U erkent echter dat het voor ons onmogelijk is om alle Gebruikersinhoud te controleren of te beoordelen. PDA, zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, licentiegevers, merklicentiehouders en leveranciers kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de nauwkeurigheid, volledigheid, kwaliteit of geldigheid van Gebruikersinhoud die derden op de website plaatsen.

PDA doet geen aanbevelingen ter zake van deze content, daarin opgenomen meningen, aanbevelingen of adviezen, en PDA wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid in verband met Gebruikersinhoud af.

PDA behoudt zich het exclusieve recht voor alsook de mogelijkheid om op eigen initiatief en zonder voorafgaande waarschuwing of toestemming berichten of andere Gebruikersinhoud die om welke reden dan ook aanstootgevend, ongepast of anderszins in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, te bewerken en/of te verwijderen. Een ieder die bezwaar heeft tegen de geplaatste Gebruikersinhoud, wordt aangemoedigd om de inhoud in kwestie meteen te melden aan PDA. Na ontvangst van een dergelijke melding zullen we binnen een redelijke termijn de inspanningen betrachten die wij nodig achten. Aangezien dit een handmatig proces is, wijzen we u erop dat het wellicht niet mogelijk is bepaalde Gebruikersinhoud onmiddellijk te verwijderen of bewerken.

7. Beperking van aansprakelijkheid

PDA OF EEN VAN ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, PARTNERS, LICENTIEGEVERS, MERKLICENTIEHOUDERS OF LEVERANCIERS ZALIN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK KUNNEN WORDEN GESTELD VOOR INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF ANDERE SCHADE IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF HET NIET KUNNEN OPENEN OF GEBRUIKEN VAN DEZE WEBSITE, DE INHOUD OF DE GEBRUIKERSINHOUD, ZELFS INDIEN PDA VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD, BEHOUDENS INDIEN DERGELIJKE SCHADE EEN GEVOLG IS VAN FRAUDE OF BEDRIEGLIJKE VOORSTELLING VAN PDA.

Als u in een land of staat woont waarin geen van de voorgaande uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid of de afwijzingen van garanties in sectie 4 hierboven toelaatbaar zijn, zijn dergelijke uitsluitingen of beperkingen niet op u van toepassing, maar alleen voor zover dergelijke uitsluitingen of beperkingen bij wet toegestaan zijn. In dit geval zijn de voornoemde beperkingen en uitsluitingen alleen beperkt voor zover dit is toegestaan op basis van de geldende wetgeving.

8. Inhoud/software van derden

PDA is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van enige website in eigendom van een derde partij die via een hyperlink met de website verbonden is, ongeacht of een dergelijke hyperlink al dan niet wordt aangeboden door de Website of door een derde partij in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden. Een link naar een andere website betekent niet dat wij deze website goedkeuren en wij geven geen oordeel of garantie over de nauwkeurigheid, tijdigheid of geschiktheid van de inhoud van websites die via een link verbonden zijn met de Website, en wij dragen daarvoor geen verantwoordelijkheid.

De software die u kunt downloaden van of via deze Website is in licentie gegeven onder de voorwaarden en bepalingen die horen bij een toepasselijke licentieovereenkomst. Behalve voor zover vastgelegd in de betreffende licentieovereenkomst, wordt de software uitsluitend beschikbaar gesteld voor gebruik door eindgebruikers en is het op andere wijze kopiëren, reproduceren of opnieuw verspreiden van de software uitdrukkelijk verboden. MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE GELDEN UITSLUITEND GARANTIES DIE UITDRUKKELIJK STAAN VERMELD IN DE TOEPASSELIJKE LICENTIEOVEREENKOMST. PDA WIJST DERGELIJKE VERKLARINGEN EN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN DE GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF EEN GARANTIE DAT DE SOFTWARE NIET INBREUK MAAKT OP ENIG RECHT, VAN DE HAND.

9. Auteursrecht en handelsmerken

Het auteursrecht en alle andere eigendomsrechten op inhoud die wordt geleverd door PDA, zijn gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, merklicentiehouders en/of andere partners, de software voor het gebruik en de publicatie van de Website, de compilatie van gegevens op de Website en de volgorde, en de indeling van deze website, zijn het eigendom van PDA of zijn moedermaatschappij. Alle rechten op de Inhoud die hier niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

PHILIPS is een geregistreerd handelsmerk van Koninklijke Philips N.V.

10. Sluiten van de website

We hebben het exclusieve recht om de Website of een deel daarvan om welke reden dan ook op elk moment te sluiten zonder kennisgeving of toestemming. We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het niet opslaan of verwijderen van op de Website geplaatste Inhoud en/of Gebruikersinhoud.

11. Producten van PDA

De Website bevat mogelijk verwijzingen naar specifieke producten en diensten van PDA die wellicht niet (onmiddellijk) beschikbaar zijn in een bepaald land. Een verwijzing naar dergelijke producten en diensten impliceert of garandeert niet dat deze producten of diensten beschikbaar zijn in een bepaald land. Neem voor meer informatie contact op met uw PDA-contactpersoon ter plaatse.

12. Geschillenbeslechting

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan en worden uitgelegd volgens de wetten van Engeland en Wales. U stemt in met de niet-exclusieve jurisdictie van de gerechtshoven van het Verenigd Koninkrijk voor alle geschillen, acties of aanspraken voortvloeiend uit, ten gevolge van of verband houdend met deze gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van deze website, waaronder begrepen geschillen met betrekking tot het bestaan, de geldigheid en/of de beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden, mits u ermee instemt dat alle eventuele geschillen, acties of aanspraken uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van Engeland. Wij wijzen u erop dat geschillen voor onlinebeslechting kunnen worden voorgelegd bij: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Hartelijk dank voor uw gebruik van onze website.