Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

SAECO-koffiemachines, accessoires en andere producten op saeco.com worden u aangeboden door ons, e-Luscious Nederland B.V..

E-Luscious Nederland B.V. opereert ten behoeve van Versuni, voorheen Philips Domestic Appliances. Versuni is de rechthebbende van de site saeco.com en verkoopt via ons SAECO-koffiemachines en accessories aan consumenten. Bij gebruik van saeco.com gelden de Algemene Gebruiksvoorwaarden van Versuni.

Onze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door Thuiswinkel.org en worden ondersteund door de Consumentenbond. In deze voorwaarden leest u wat onze rechten en plichten zijn bij een bestelling. U vindt er ook terug wanneer u producten kunt retourneren en op welke manier u contact met ons kan opnemen. 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer; 
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met
  zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; 
 4. Dag: kalenderdag; 
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden; 
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft; 
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer:

e-Luscious Nederland B.V. 

Vestigings- & bezoekadres:

Badweg 48
8401 BL Gorredijk

Bereikbaarheid:

Vanaf maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Telefoonnummer: +31 20 76 04 101

E-mailadres:

verkoop-nl@saeco.com

KvK-nummer: 

01111860

Btw-identificatienummer: 

NL815223559B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

Artikel 5 - De overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
  a) het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; 
  b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 
  c) de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 
  d) de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; 
  e) de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is; 
  f) indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. 
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 

Artikel 6 - Herroepingsrecht 

Bij levering van producten: 

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: 
  a) als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. 
  b) als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; 
  c) bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. 

Bij levering van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd: 

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht: 

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. 
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. 
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan 

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. 
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen. 
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  a) de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of; 
  b) de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht. 
 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  a) hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd; 
  b) hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of 
  c) de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen. 
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping 

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. 
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. 
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht 

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld: 

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; 
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen; 
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  a) de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en 
  b) de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; 
 4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer; 
 5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering; 
 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien; 
 7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 
 8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; 
 9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 
 10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; 
 11. Dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde
  afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 
 13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop; 
 14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: 
  a) de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en 
  b) de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest. 

Artikel 11 - De prijs 

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie 

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 

Artikel 13 - Levering en uitvoering 

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. 
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen. 
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 

Opzegging 

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: 
  a) te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; 
  b) tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; 
  c) altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. 

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. 
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften. 
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode. 

Duur 

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. 

Artikel 15 - Betaling 

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14- dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages. 

Artikel 16 - Klachtenregeling 

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. 
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd. 
 5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

Artikel 17 - Geschillen 

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). 
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt. 
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer. 
 6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 
 7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen. 
 9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie. 

Artikel 18 - Branchegarantie 

 1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt. 
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument. 

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

Artikel 20 - Wijziging van de algemene voorwaarden Thuiswinkel

 1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond. 
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren

Thuiswinkel.org
http://www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
Postbus 7001, 6710 CB Ede

Bijlage I: Modelformulier voor Herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan:
e-Luscious Nederland B.V.
Badweg 48
8401 BL Gorredijk

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*): 
.........................................................................................................

— Naam/Namen consument(en) :
.........................................................................................................

— Adres consument(en) :
.........................................................................................................
.........................................................................................................

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op
papier wordt ingediend)

— Datum : ……………………………………………

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

.

.

.

.

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Deze website ('Website') wordt u aangeboden door Versuni Netherlands B.V. ., Claude Debussylaan 88, 1082MD, voorheen Philips Domestic Appliances Nederland B.V (Versuni'Versuni”, “Wij” of “Ons”).

De volgende Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van deze Website. Daarnaast zijn er mogelijk specifieke voorwaarden van toepassing op specifieke inhoud, gegevens, materialen of informatie die op deze website staan of toegankelijk zijn via deze Website (de 'Inhoud') alsook op specifieke inhoud, gegevens, materialen of informatie die u kunt uploaden en versturen naar of plaatsen op de Website ('Gebruikersinhoud') of op transacties die plaatsvinden via deze Website. Dergelijke specifieke voorwaarden kunnen gelden in aanvulling op of, tenzij dit, en alleen voor zover dit uitdrukkelijk is bepaald, prevaleren ten opzichte van de voorwaarden zoals bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.

1. Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden

Door uw bezoek aan of gebruik van deze Website gaat u ermee akkoord wettelijk gebonden te zijn aan de Gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die hierin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen, of aan eventuele aanvullende voorwaarden die op deze Website staan vermeld. Als u niet akkoord gaat met de volgende voorwaarden, dan hebt u GEEN recht op toegang of gebruik van deze Website.

2. Wijziging van de voorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd door ons. Dergelijke gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op deze Website vermeld staan. Door na een dergelijke vermelding de Website te blijven bezoeken of gebruiken, wordt u geacht dergelijke wijzigingen te hebben aanvaard. U wordt geadviseerd de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden regelmatig opnieuw door te lezen. Andere websites van Versuni hebben mogelijk eigen gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke websites.

Versuni behoudt zich het recht voor aspecten van onze website of de inhoud die erop beschikbaar is, op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving stop te zetten, te wijzigen of bij te werken. Versuni behoudt zich het recht voor personen de toegang tot de Website of een deel daarvan met onmiddellijke ingang te beperken, te weigeren of te beëindigen, zonder voorafgaande aankondiging, op ieder moment en om elke reden

3. Privacybeleid

Persoonsgegevens die worden verstrekt of verzameld via of in verband met deze Website mogen alleen worden gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid van Versuni en deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Privacybeleid, zoals vermeld op deze Website.

4. Disclaimers

ALLE INFORMATIE (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING VAN DE TEKST, AFBEELDINGEN, GRAPHICS, KOPPELINGEN EN ANDERE MATERIALEN) WORDEN OP DE WEBSITE AANGEBODEN IN DE STAAT WAARIN ZE VERKEREN EN BESCHIKBAAR ZIJN. VERSUNI EN ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN, AANGESLOTEN BEDRIJVEN, PARTNERS, LICENTIEGEVERS, MERKLICENTIEHOUDERS EN LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ALLE VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN ENIGE AARD, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-SCHENDING, OF MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DEZE WEBSITE, DE INHOUD OF GEBRUIKERSINHOUD, UITDRUKKELIJK AF. Versuni en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, licentiegevers, merklicentiehouders en leveranciers garanderen of verklaren niet dat (i) de Website aan uw vereisten zal voldoen, (ii) de Website ononderbroken, snel, veilig of foutvrij zal werken, of (iii) de resultaten die worden verkregen door het gebruik van de Website (inclusief alle informatie en materialen op deze Website) correct, volledig, nauwkeurig en betrouwbaar zijn of anderszins voldoen aan uw vereisten.

Dit is een openbare website. U kunt niet verwachten dat Gebruikersinformatie die u op deze website plaatst privé blijft. Dien hier geen vertrouwelijke informatie in.

Versuni en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, licentiegevers, merklicentiehouders en leveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen of weglatingen in internet-, netwerk- of hostingdiensten die deze Website beschikbaar maken en garanderen niet dat elektronische berichten verstuurd door Versuni vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

Al het materiaal dat gedownload en/of op eender welke andere wijze verkregen wordt door het gebruik van de Website, wordt gebruikt naar uw eigen goeddunken en op uw eigen risico. U alleen zal verantwoordelijk zijn voor eventuele schade aan uw computersysteem of ieder verlies van gegevens dat voortvloeit uit het downloaden van dergelijk materiaal.

5. Registratie

Om toegang te hebben tot functies of kenmerken van de Website dient u zich mogelijk als bijdrager te registreren. Deze registratie is kosteloos.

Als u zich registreert, dient u een unieke gebruikersnaam of 'handle' en wachtwoord te kiezen alsook een uniek, geldig, courant en controleerbaar e-mailadres. Het gebruik van dubbele gebruikersnamen en e-mailadressen is niet toegestaan, dus als de naam of het adres dat u invoert al in gebruik is, wordt u gevraagd een andere te kiezen. We sturen u een bevestigings-e-mail met uw geregistreerde gegevens. Indien de levering van dergelijke informatie om welke reden dan ook mislukt, kan de toegang tot of het gebruik van delen, functies of kenmerken die een dergelijke registratie vereisen, worden geweigerd of ingetrokken. U stemt ermee in uw registratiegegevens indien nodig meteen bij te werken, zodat deze actueel, volledig en juist blijven. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord. We behouden ons het recht voor uw gebruikersnaam te wijzigen of door u ingediende inhoud op de Website te verwijderen of uw registratie te weigeren of te annuleren indien u een gebruikersnaam kiest waarvan wij naar eigen goeddunken vaststellen dat deze beledigend, aanstootgevend of ongewenst is. U bent ook volledig verantwoordelijk voor het beperken van toegang tot uw computer(s). U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord, die veroorzaakt zijn door uw gedrag, passiviteit of nalatigheid. Als u onbevoegd gebruik van uw account, gebruikersnaam en/of wachtwoord of een andere inbreuk constateert, gaat u ermee akkoord ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. We kunnen naar eigen goeddunken registratie van een specifieke e-maildienst of ISP beletten.

6. Bijdrager

Door Gebruikersinhoud op de website te plaatsen, stemt u ermee in dat het materiaal correct, constructief en relevant zal zijn en geen items zal bevatten die onwettig of anderszins ongeschikt zijn voor publicatie, inclusief maar niet beperkt tot items die (1) lasterlijk of kwetsend zijn voor een andere persoon of entiteit, (2) schade kunnen toebrengen aan een persoon of eigendom of anderszins een persoon of organisatie in diskrediet kunnen brengen of intimideren, (3) de rechten van een persoon schenden (inclusief het recht op privacy of publiciteit), (4) pornografisch, obsceen, godslasterlijk, vulgair, onfatsoenlijk of bedreigend zijn, (5) cultureel, etnisch of anderszins verwerpelijk zijn, of (6) illegale activiteiten inhouden of aanmoedigen.

U zal al het mogelijke moeten doen om virussen en eventuele andere besmettende of vernietigende eigenschappen op te sporen en te verwijderen voordat u materiaal verstuurt. Daarbij zult u geen kettingbrieven, piramidespelen, enquêtes en aanbiedingen versturen via de website. U mag geen koptekst vervalsen of op andere wijze id's of andere data manipuleren teneinde de oorsprong van Inhoud en/of Gebruikersinhoud die via onze Website wordt verzonden te verhullen of uw aanwezigheid op de Website te manipuleren. U mag onze websites niet verstoren of onderbreken en u verbindt zich ertoe geen actie te ondernemen die een onredelijk of onevenwichtig zware last op onze infrastructuur zou veroorzaken.

U bevestigt, verklaart en garandeert dat op de Website geplaatste Gebruikersinhoud geen inbreuk maakt op enig eigendomsrecht van een derde, met inbegrip van maar niet beperkt tot het auteursrecht, handelsnaam- of patentrecht of de geheimhoudingsplicht.

U erkent en gaat ermee akkoord dat al uw ideeën, publicaties, discussies of andere Gebruikersinhoud welke u op de Website plaatst en niet worden beschermd door het intellectuele eigendomsrecht, door een andere bijdrager kan worden gebruikt zonder compensatie of toewijzing van eigendomsrechten.

Hierbij verleent u aan Versuni, zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, merklicentiehouders en andere partners een wereldwijde, onherroepelijke, royaltyvrije, niet-exclusieve, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruik, de reproductie, het voorbereiden van afgeleide werken van, de distributie, het in het openbaar weergeven, het verzenden en publiceren van door u verstrekte Gebruikersinhoud, op deze website of een andere website van Versuni of in ander marketing- of PR-materialen van Versuni in alle media.

U bent persoonlijk verantwoordelijk voor uw eigen Gebruikersinhoud en de gevolgen van het plaatsen en/of publiceren ervan. Versuni mag dergelijke Gebruikersinhoud beoordelen en controleren, zowel vóór als na het plaatsen van Gebruikersinhoud, maar is hiertoe niet verplicht. U erkent echter dat het voor ons onmogelijk is om alle Gebruikersinhoud te controleren of te beoordelen. Versuni, zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, licentiegevers, merklicentiehouders en leveranciers kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de nauwkeurigheid, volledigheid, kwaliteit of geldigheid van Gebruikersinhoud die derden op de website plaatsen.

Versuni doet geen aanbevelingen ter zake van deze content, daarin opgenomen meningen, aanbevelingen of adviezen, en Versuni wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid in verband met Gebruikersinhoud af.

Versuni behoudt zich het exclusieve recht voor alsook de mogelijkheid om op eigen initiatief en zonder voorafgaande waarschuwing of toestemming berichten of andere Gebruikersinhoud die om welke reden dan ook aanstootgevend, ongepast of anderszins in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, te bewerken en/of te verwijderen. Een ieder die bezwaar heeft tegen de geplaatste Gebruikersinhoud, wordt aangemoedigd om de inhoud in kwestie meteen te melden aan Versuni. Na ontvangst van een dergelijke melding zullen we binnen een redelijke termijn de inspanningen betrachten die wij nodig achten. Aangezien dit een handmatig proces is, wijzen we u erop dat het wellicht niet mogelijk is bepaalde Gebruikersinhoud onmiddellijk te verwijderen of bewerken.

7. Beperking van aansprakelijkheid

VERSUNI OF EEN VAN ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, PARTNERS, LICENTIEGEVERS, MERKLICENTIEHOUDERS OF LEVERANCIERS ZALIN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK KUNNEN WORDEN GESTELD VOOR INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF ANDERE SCHADE IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF HET NIET KUNNEN OPENEN OF GEBRUIKEN VAN DEZE WEBSITE, DE INHOUD OF DE GEBRUIKERSINHOUD, ZELFS INDIEN VERSUNI VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD, BEHOUDENS INDIEN DERGELIJKE SCHADE EEN GEVOLG IS VAN FRAUDE OF BEDRIEGLIJKE VOORSTELLING VAN VERSUNI.

Als u in een land of staat woont waarin geen van de voorgaande uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid of de afwijzingen van garanties in sectie 4 hierboven toelaatbaar zijn, zijn dergelijke uitsluitingen of beperkingen niet op u van toepassing, maar alleen voor zover dergelijke uitsluitingen of beperkingen bij wet toegestaan zijn. In dit geval zijn de voornoemde beperkingen en uitsluitingen alleen beperkt voor zover dit is toegestaan op basis van de geldende wetgeving.

8. Inhoud/software van derden

Versuni is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van enige website in eigendom van een derde partij die via een hyperlink met de website verbonden is, ongeacht of een dergelijke hyperlink al dan niet wordt aangeboden door de Website of door een derde partij in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden. Een link naar een andere website betekent niet dat wij deze website goedkeuren en wij geven geen oordeel of garantie over de nauwkeurigheid, tijdigheid of geschiktheid van de inhoud van websites die via een link verbonden zijn met de Website, en wij dragen daarvoor geen verantwoordelijkheid.

De software die u kunt downloaden van of via deze Website is in licentie gegeven onder de voorwaarden en bepalingen die horen bij een toepasselijke licentieovereenkomst. Behalve voor zover vastgelegd in de betreffende licentieovereenkomst, wordt de software uitsluitend beschikbaar gesteld voor gebruik door eindgebruikers en is het op andere wijze kopiëren, reproduceren of opnieuw verspreiden van de software uitdrukkelijk verboden. MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE GELDEN UITSLUITEND GARANTIES DIE UITDRUKKELIJK STAAN VERMELD IN DE TOEPASSELIJKE LICENTIEOVEREENKOMST. VERSUNI WIJST DERGELIJKE VERKLARINGEN EN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN DE GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF EEN GARANTIE DAT DE SOFTWARE NIET INBREUK MAAKT OP ENIG RECHT, VAN DE HAND.

9. Auteursrecht en handelsmerken

Het auteursrecht en alle andere eigendomsrechten op inhoud die wordt geleverd door Versuni, zijn gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, merklicentiehouders en/of andere partners, de software voor het gebruik en de publicatie van de Website, de compilatie van gegevens op de Website en de volgorde, en de indeling van deze website, zijn het eigendom van Versuni of zijn moedermaatschappij. Alle rechten op de Inhoud die hier niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

PHILIPS is een geregistreerd handelsmerk van Koninklijke Philips N.V.

10. Sluiten van de website

We hebben het exclusieve recht om de Website of een deel daarvan om welke reden dan ook op elk moment te sluiten zonder kennisgeving of toestemming. We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het niet opslaan of verwijderen van op de Website geplaatste Inhoud en/of Gebruikersinhoud.

11. Producten van Versuni

De Website bevat mogelijk verwijzingen naar specifieke producten en diensten van Versuni die wellicht niet (onmiddellijk) beschikbaar zijn in een bepaald land. Een verwijzing naar dergelijke producten en diensten impliceert of garandeert niet dat deze producten of diensten beschikbaar zijn in een bepaald land. Neem voor meer informatie contact op met uw Versuni-contactpersoon ter plaatse.

12. Geschillenbeslechting

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan en worden uitgelegd volgens de wetten van Nederland. U stemt in met de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbank Amsterdam voor alle geschillen, acties of aanspraken voortvloeiend uit, ten gevolge van of verband houdend met deze gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van deze website. Wij wijzen u erop dat geschillen voor onlinebeslechting kunnen worden voorgelegd bij: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Hartelijk dank voor uw gebruik van onze website.