Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

Atgal

Gaukite reikiamą pagalbą

Warranty

„Saeco“ produktai suprojektuoti ir pagaminti pagal griežčiausius standartus ir užtikrina aukštos kokybės veikimą, naudojimo paprastumą ir lengvą montavimą. Jei susidurtumėte su bet kokiais sunkumais naudodami savo produktą, rekomenduojame pirmiausia peržiūrėti naudotojo vadovą arba informaciją šios žiniatinklio svetainės palaikymo skyriuje, kur (priklausomai nuo produkto tipo) galite rasti atsisiunčiamą naudotojo vadovą, dažnai užduodamus klausimus, instrukcijų vaizdo įrašus arba palaikymo forumą. Mažai tikėtinu produkto gedimo atveju „Saeco“ organizuos jūsų „Saeco“ priežiūrą nemokamai, jei informuosite mus apie defektą garantiniu laikotarpiu, jei produktas buvo naudojamas, kaip nurodyta naudotojo vadove (pvz., numatytoje, ne profesionalioje aplinkoje). 
Jei pateiksite savo produktą priežiūrai savo šalyje, bet pirkote jį užsienyje, „Saeco“ stengsis, kad jūsų produkto priežiūra būtų atlikta pagal garantijos sąlygas, nustatytas šalyje, kurioje pirkote produktą. Ši garantija neveikia įstatymais numatytų jūsų teisių.

Garantijos laikotarpis 

Garantijos laikotarpis yra 24 mėnesiai, išskyrus atvejus, kai nustatyta kitaip naudotojo vadove, garantijos lankstinuke arba www.philips.com/warranty

Garantijos sąlygos

Garantijos laikotarpis prasideda pirkimo dieną, nurodytą jūsų pirkimą įrodančiame dokumente, ir baigiasi pasibaigus laikotarpiui, nurodytam toliau esančiame skyriuje „Garantijos laikotarpis“. Jei jums reikalinga priežiūra, bet pametėte pirkimą įrodantį dokumentą, bus laikoma, kad garantijos laikotarpis prasidėjo po trijų mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant produkto arba išvestos iš serijos numerio. Jei jums reikalinga priežiūra produktams, kurie neturi gamybos datos arba serijos numerio ant produkto, reikalingas galiojantis pirkimą įrodantis dokumentas. 
Kai remontas negalimas arba nepateisinamas komerciniu požiūriu, „Saeco“ gali pakeisti produktą nauju arba restauruotu produktu, atliekančiu panašias funkcijas. Po remonto programinės aparatinės įrangos naujinimo arba keitimo garantijos laikotarpis tęsis nuo originalaus pirkimo datos.

Kas neįeina?

Garantija netaikoma netiesioginei arba pasekminei žalai (įskaitant, bet neapsiribojant, laiko, duomenų arba pajamų praradimą), nei kompensacijai už veiklą, kurią atlikote patys, kaip reguliari techninė priežiūra, programinės aparatinės įrangos naujinių įdiegimas arba duomenų įrašymas arba atkūrimas. 
„Saeco“ negarantuoja nepertraukiamo produktų veikimo arba jų veikimo be klaidų, įskaitant, bet neapsiribojant, sąveikos su visomis dabartinėmis ir (arba) ateities programinės įrangos arba aparatūros versijomis užtikrinimą. 
Garantija neapima šių atvejų arba netaikoma, jei: 
- Pirkimą įrodantis dokumentas bet kokiu būdu buvo pakeistas arba tapo neįskaitomas. 
- Modelio numeris, serijos numeris arba pagaminimo datos kodas ant produkto buvo pakeistas, pašalintas arba tapo neįskaitomu. 
- Produktas buvo pirktas sugedęs. Remontą arba produkto modifikacijas atliko neįgaliotos priežiūros organizacijos arba asmenys. 
- Defektas yra per intensyvaus naudojimo peržengiant paskirties ribas rezultatas. 
- Defektą lėmė netinkamas produkto naudojimas arba aplinkos sąlygos, kurios neatitinka nurodytų produkto naudotojo vadove. 
- Defektą lėmė naudotojo vadove nerekomenduotų išorinių įrenginių, papildomos įrangos arba priedų (įskaitant programinę įrangą) prijungimas.
- Įrenginys buvo apgadintas, įskaitant, bet neapsiribojant, gyvūnų, žaibo, nenormalios įtampos, gaisro, stichinių nelaimių, gabenant arba vandens padarytą žalą (nebent naudotojo vadove aiškiai nurodyta, kad produktą galima skalauti). Normalus nusidėvėjimas arba natūraliai nusidėvinčių dalių pakeitimas (pvz., filtro kasečių). 
- Produktas neveikia tinkamai dėl to, kad jis nebuvo originaliai suprojektuotas, pagamintas arba patvirtintas naudoti šalyje, kurioje naudojate produktą, taip gali atsitikti jums importavus produktą. 
- Produktas neveikia tinkamai dėl problemų, susijusių su paslaugų teikėjų prieigos arba ryšio su jais problemomis, kaip tinklų prieigos (pvz., interneto) pertrūkiai, prenumeratorių arba korespondentų linijų gedimai, vietos tinklo triktys (kabelių, failų serverio, naudotojo linijos) ir perdavimo tinklo triktys (trukdymai, šifravimas, triktys arba prasta tinklo kokybė).

Reikalinga priežiūra?

Patariame atidžiai perskaityti naudotojo vadovą ir (arba) peržiūrėti palaikymo skyrių šioje žiniatinklio svetainėje prieš susisiekiant su platintoju arba „Saeco“, kad būtų išvengta nebūtinų nepatogumų. Susisiekite su klientų kontaktų centru vienu iš būdų, nurodytų šioje žiniatinklio svetainėje, kad jums būtų teikiama priežiūros paslauga garantijos laikotarpiu. Kai jūsų produktui garantija nebetaikoma, kai kuriose šalyse galite susisiekti su įgaliotuoju priežiūros centru tiesiogiai. Jei yra, priežiūros centrų adresus galite rasti šioje žiniatinklio svetainėje. 
Kad būtų galima veiksminga pagalba jums susisiekus su „Saeco“ arba jos priežiūros partneriais, turėkite šiuo duomenis: 
- Produkto tipą arba modelio numerį (kartais vadinamą modelio ID) 
- Pirkimą įrodantį dokumentą (pvz., originalią sąskaitą faktūrą arba kasos kvitą), kuriame nurodoma pirkimo data, platintojo pavadinimas ir produkto modelio numeris, taip pat 
- Produkto serijos numerį arba pagaminimo datos kodą, nurodytą ant produkto. 
Modelio numerį, serijos numerį arba pagaminimo datos kodą (jei yra) galima rasti produkto priežiūros durelių vidinėje dalyje.

Prijungti produktai? 

Visi duomenys, laikomi prijungtuose produktuose, gali būti prarasti arba panaikinti atliekant priežiūrą. „Saeco“ už tokį praradimą neatsako. 

Prekių ženklas SAECO 

SAECO yra registruotasis „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklas ir naudojamas pagal licenciją. Už šio produkto pagaminimą ir pardavimą atsakinga „Philips Domestic Appliances Nederland B.V.“, o „Philips Domestic Appliances Nederland B.V.“ yra garantas šio produkto atžvilgiu. 

Garantas 

Produktų, parduotų naudojant „Saeco“ firminį pavadinimą, garantas yra „Philips Domestic Appliances Nederland B.V.“, adresas: Tussendiepen 4a, 9206 AD, The Netherlands.

Naudingos nuorodos