Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

Használati feltételek

A Saeco a Philips Domestic Appliances márkája.

A jelen webhelyet („Webhely”) a Philips Domestic Appliances Nederland B.V., Claude Debussylaan 88, 1082MD („PDA”) bocsátja rendelkezésére.

Az alábbi használati feltételek szabályozzák a jelen Webhelyhez való hozzáférés és annak használatának feltételeit. Továbbá a jelen Webhely részét képező, illetve azon keresztül elérhető egyes tartalmakra, adatokra vagy információkra (a „Tartalom”), valamint a felhasználó által feltöltött, benyújtott és/vagy a Webhelyen publikált egyes tartalmakra, adatokra, anyagokra vagy információkra (a „Felhasználói tartalmak”), illetve a jelen Webhelyen keresztül történő tranzakciókra egyéni feltételek vonatkozhatnak. Az ilyen jellegű egyéni feltételek a jelen használati feltételek mellett vannak érvényben, illetve felülírhatják a jelen használati feltételeket, azonban csak és kizárólag ott, illetve olyan mértékben, ahogy az kifejezetten részletezésre került.

1. A használati feltételek elfogadása

A jelen Webhely meglátogatásával vagy használatával Ön jogilag kötelező erejűnek fogadja el ezeket a használati feltételeket, illetve az ezekben foglalt vagy hivatkozott minden feltételt, valamint bármely más olyan feltételt, amely a jelen Webhelyen rögzítésre került. Amennyiben NEM fogadja el ezeket a feltételeket, NE látogassa meg, illetve ne használja ezt a Webhelyet.

2. A feltételek módosítása

A jelen használati feltételeket a PDA bármikor módosíthatja. Az ily módon módosított használati feltételek a nyilvánosságra hozatalukkal lépnek hatályba. Ezen nyilvánosságra hozatalt követően a Webhely meglátogatásának vagy annak használatának folytatása a változtatások elfogadásának minősül. Tanácsos bármely vonatkozó feltételt rendszeres időközönként áttekinteni. Más PDA webhelyek saját használati feltételekkel rendelkezhetnek, amelyek azon webhelyekre vonatkoznak.

A PDA fenntartja annak jogát, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül, akár a Webhely, akár a Tartalom szolgáltatását beszüntesse, illetve, hogy ezekkel kapcsolatban változtatásokat, frissítéseket hajtson végre. A PDA fenntartja azon jogát is, hogy saját belátása szerint, azonnali hatállyal, értesítés nélkül és bármely okból kifolyólag bármikor korlátozza, elutasítsa vagy megszüntesse bármely személy Webhelyhez való hozzáférési jogát, illetve a Webhely bármely részéhez való hozzáférést.

3. Adatvédelem

A Webhelyen keresztül megadott vagy azzal összefüggésben összegyűjtött személyes adatok csak a PDA adatvédelmi szabályzatának megfelelően kerülnek felhasználásra, és a jelen használati feltételek a jelen Webhelyen közzétett adatvédelmi nyilatkozat hatálya alá esnek.

4. Jogi nyilatkozatok

A WEBHELYEN ELÉRHETŐ MINDEN INFORMÁCIÓHOZ (BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A SZÖVEGEKHEZ, KÉPEKHEZ, GRAFIKÁKHOZ, HIVATKOZÁSOKHOZ ÉS EGYÉB ANYAGOKHOZ) VALÓ HOZZÁFÉRÉST „ADOTT ÁLLAPOTBAN”, ILLETVE „AMINT ELÉRHETŐK” BIZTOSÍTJUK. A PDA, ILLETVE TÁRSULT VÁLLALKOZÁSAI ÉS LEÁNYVÁLLALATAI, PARTNEREI, LICENCADÓI ÉS BESZÁLLÍTÓI EZÚTON, A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT MÉRTÉKIG KIFEJEZETTEN KIZÁRNAK BÁRMELY, AKÁR KÖZVETLEN, AKÁR KÖZVETETT SZAVATOSSÁGVÁLLALÁST VAGY GARANCIÁT, BELEÉRTVE KÜLÖNÖSEN A FORGALMAZHATÓSÁGÉRT VALÓ SZAVATOSSÁGOT, EGY BIZONYOS CÉLRA VALÓ HASZNÁLHATÓSÁGÉRT VALÓ SZAVATOSSÁGOT, BÁRMELY JOG MEGSÉRTÉSÉTŐL VALÓ MENTESSÉGÉRT VALÓ SZAVATOSSÁGOT, VAGY A WEBHELY MŰKÖDTETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN A TARTALMAKÉRT VAGY A FELHASZNÁLÓI TARTALMAKÉRT VALÓ FELELŐSSÉGET. Sem a PDA, sem pedig társult vállalkozásai, leányvállalatai, partnerei, licencadói vagy beszállítói nem szavatolják vagy állítják, hogy (i) a jelen Webhely kielégíti az Ön igényeit, (ii) a jelen Webhely működése szünet nélküli, aktuális, biztonságos, vagy hibamentes lesz, (iii) a Webhely használatából nyert eredmény (beleértve a Webhelyen fellelhető bármely információt és anyagot) helyes, teljes, pontos és megbízható lesz, illetve más módon teljesíti az Ön elvárásait.

Ez egy nyilvános Webhely. Az Ön által a Webhelyre feltöltött Felhasználói tartalom bizalmas kezelése nem elvárható. Ne töltsön fel bizalmas információt.

A PDA, illetve társult vállalkozásai, leányvállalatai, partnerei, licencadói és beszállítói nem vállalnak felelősséget az interneten, a hálózaton vagy a szerveren bekövetkező megszakításokért vagy kihagyásokért, és nem garantálják, hogy Webhely, valamint a szolgáltatások, amelyek elérhetővé teszik a jelen Webhelyt, illetve a PDA által küldött elektronikus kommunikációk vírusmentesek vagy mentesek bármely más káros elemtől.

A jelen Webhely használata során letöltött vagy más módon megszerzett bármely anyag megszerzése a felhasználó döntése és felelőssége. Kizárólag a felhasználó felel a számítógépes rendszerét ért minden olyan károsodásért vagy adatvesztésért, amelyet az ilyen anyagok letöltése okozott.

5. Regisztráció

A Webhely bizonyos részeihez való hozzáférés, illetve bizonyos funkciók és jellemzők használata szükségessé teheti a felhasználó közreműködőként történő regisztrálását. Ez a regisztráció ingyenes.

Amikor regisztrál, egy egyedi felhasználónevet vagy „kezelőt” kell választani és egy jelszót, illetve egy egyedi, érvényes, jelenleg használt és igazolható e-mail-címet kell megadnia. Már létező felhasználónév és e-mail-cím megadása nem megengedett, tehát ha a megadott név és cím már használatban van, akkor Önnek egy másikat kell választania. A regisztrált információkat e-mailben visszaigazoljuk. Amennyiben ez a visszagazolás bármely okból kifolyólag nem oldható meg, azokhoz a felhasználási területekhez, funkciókhoz vagy tulajdonságokhoz való hozzáférése és használata, amelyekhez regisztráció szükséges, elutasításra vagy törlésre kerülhetnek. A regisztráció azonnali aktualizálása szükséges ahhoz, hogy pontos és naprakész legyen. A jelszó titkosságának fenntartása egyedül a felhasználó felelőssége. Fenntartjuk annak jogát, hogy abban az esetben, ha saját belátásunk szerint úgy ítéljük meg, hogy a választott felhasználónév trágár, illetlen, sértő vagy más módon helytelen, a felhasználónevet megváltoztassuk, a Webhelyre feltöltött tartalmat töröljük, illetve visszautasítsuk vagy töröljük a regisztrációt. A számítógépéhez való hozzáférés korlátozása úgyszintén a felhasználó felelőssége. A felhasználó korlátlan felelősséget vállal az ő fiókja, felhasználóneve és/vagy jelszava felhasználásával végzett minden tevékenységért, amely esemény a cselekvésének, mulasztásának vagy hanyagságának eredménye. Amennyiben tudomására jut a fiókjával, felhasználónevével és/vagy jelszavával kapcsolatos bármely gyanús vagy felhatalmazás nélküli esemény, Ön vállalja, hogy azonnal kapcsolatba lép velünk. Saját belátásunk szerint nem engedélyezhetjük a regisztrációt bármely egyedi e-mail- vagy internetszolgáltatásból.

6. Közreműködés

A Felhasználói tartalomnak a Webhelyre történő feltöltésével Ön kijelenti, hogy a tartalom alkalmas, konstruktív és releváns lesz, valamint nem tartalmaz olyan elemet, amely jogellenes lehet, vagy más módon közlésre alkalmatlan, beleértve többek között az olyan elemeket, amelyek (1) rágalmazók vagy sértők lehetnek más természetes vagy jogi személyre nézve, (2) kárt okozhatnak valamely személynek vagy értéktárgyban, vagy más módon rágalmaznak vagy zaklatnak bármely személyt vagy szervezetet, (3) sérthetik bárki jogát (beleértve a magántitokhoz való jogot és a nyilvánosság jogát), (4) pornográf, trágár, gyalázkodó, vulgáris, helytelen vagy fenyegető tartalmúak, (5) kulturálisan, etnikailag vagy más módon megkérdőjelezhetők, (6) törvénytelenséget sugallnak vagy arra buzdítanak.

A közreműködőnek minden észszerű erőfeszítést meg kell tennie annak érdekében, hogy az anyagot a feltöltés előtt megvizsgálja, és eltávolítson minden vírust vagy egyéb fertőző vagy kártékony elemet. A Webhelyen tilos lánclevelek, piramisjátékok, felmérések és kérelmezések közlése. Továbbá a közreműködőnek tilos a fejlécek meghamisítása vagy a felismerhetőség érdekében elhelyezett jelek, illetve egyéb adatok manipulálása a Webhelyen keresztül bemutatott Tartalom és/vagy Felhasználói tartalom eredetének vagy a közreműködő Webhelyen történő jelenlétének manipulálása érdekében. Nem zavarhatja, illetve zavarhatja meg webhelyeink működését, szervereinket, illetve hálózatainkat, és nem tehet olyan lépést, amely indokolatlanul vagy aránytalanul nagy terhelést jelent az infrastruktúránk szempontjából.

Ezúton megerősíti, kijelenti és garantálja, hogy a Webhelyre feltöltött Felhasználói tartalom nem sérti más tulajdonjogát, beleértve többek között a szerzői jogot, védjegyet, szabadalmat vagy bármely egyéb titoktartási kötelezettséget.

Ezúton elismeri és nyugtázza, hogy az Ön által a Webhelyre feltöltött bármely ötlet, beadvány vagy beszélgetés, illetve bármely egyéb Felhasználói tartalom nem esik semmilyen szellemi alkotáshoz fűződő jog hatálya alá, és más Közreműködők által ellenszolgáltatás, illetve az eredetre való utalás nélkül felhasználható.

Ezúton világszintű, visszavonhatatlan, jogdíjmentes, nem kizárólagos, allicencbe adható és átruházható engedélyt ad a PDA, társult vállalkozásai, leányvállalatai és partnerei számára, hogy az Ön által feltöltött Felhasználói tartalmat felhasználják, reprodukálják, ebből származó munkát hozzanak létre, terjesszék, nyilvánosságra hozzák és nyilvánosan bemutassák, továbbítsák, illetve publikálják akár a jelen Webhelyen, akár bármely más PDA-webhelyen vagy a PDA bármely egyéb marketinges vagy PR-anyagában, valamint minden típusú médiában.

Kizárólag Önt terheli a felelősség a saját Felhasználói tartalmáért, valamint annak elhelyezésének, bemutatásának és/vagy publikálásának következményeiért. A PDA jogosult, de nem köteles megvizsgálni és ellenőrizni a feltöltést megelőzően és/vagy azt követően a Felhasználói tartalmat. Azonban Ön ezúton elismeri, hogy számunkra lehetetlen az összes Felhasználói tartalom megvizsgálása, illetve ellenőrzése. A PDA, társult vállalkozásai, leányvállalatai, partnerei, licencadói és beszállítói semmilyen formában nem vonhatók felelősségre a Webhelyen harmadik felek által közzétett Felhasználó tartalom pontosságáért, teljességért, minőségéért, illetve érvényességéért.

A PDA nem hagy jóvá semmilyen Felhasználó tartalmat, véleményt, javaslatot vagy a Tartalom részét képező tanácsot, és a PDA kifejezetten elhárít és kizár a Felhasználói tartalommal összefüggő minden és bármely felelősséget.

Csak a PDA kizárólagos joga, hogy előzetes bejelentés, illetve hozzájárulás nélkül, bármikor és bármely okból kifolyólag megváltoztasson és/vagy eltávolítson üzeneteket vagy bármely egyéb Felhasználói tartalmat, amely megkérdőjelezhető, helytelen vagy más módon sérti a jelen használati feltételeket. Bármely Felhasználót, aki úgy ítéli meg, hogy a feltöltött Felhasználói tartalom megkérdőjelezhető vagy helytelen, arra buzdítunk, hogy azonnal lépjen kapcsolatba a PDA-val. Az ilyen bejelentést követően észszerű határidőn belül minden indokolt erőfeszítést megteszünk a szükségesnek ítélt intézkedések meghozatala érdekében. Miután kézi műveletről van szó, kérjük, legyen arra tekintettel, hogy bizonyos Felhasználó tartalmak letörlése vagy módosítása nem történhet meg azonnal.

7. Felelősségkorlátozás

A PDA VAGY BÁRMELY TÁRSULT VÁLLALKOZÁSA, LEÁNYVÁLLALATA, PARTNERE, LICENCADÓJA VAGY BESZÁLLÍTÓJA SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYES, BÜNTETŐ, RENDKÍVÜLI, ESETLEGES VAGY BÁRMELY EGYÉB KÁRÉRT, AMELY A JELEN WEBOLDAL HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL, AZ AHHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSBŐL VAGY HOZZÁFÉRHETETLENSÉGÉBŐL, A TARTALOMBÓL VAGY FELHASZNÁLÓI TARTALOMBÓL, ILLETVE AZZAL KAPCSOLATBAN KÖVETKEZIK BE, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA A PDA FIGYELMEZTETÉST KAPOTT ILYEN JELLEGŰ KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL, KIVÉVE HA EZT CSAK ÉS KIZÁRÓLAG A PDA-NEK KÖZVETLENÜL FELRÓHATÓ ROSSZHISZEMŰ MAGATARTÁS VAGY SÚLYOS GONDATLANSÁG IDÉZTE ELŐ.

Amennyiben Ön olyan országban vagy államban él, amely nem teszi lehetővé az előbb említett kizárást, illetve felelősségkorlátozást vagy a fenti 4. részben foglalt jogi nyilatkozatokat, az ilyen kizárások, illetve felelősségkorlátozások olyan mértékben vesztik hatályukat, amilyen mértékben ezek a kizárások és felelősségkorlátozások nem megengedettek. Ebben az esetben ezek a kizárások és felelősségkorlátozások a törvény által megengedett legnagyobb mértékben kerülnek alkalmazásra.

8. Harmadik felek tartalmai/szoftverei

A PDA semmilyen módon sem vonható felelősségre egy harmadik fél által üzemeltetett és a jelen Webhelyhez hiperlink útján kapcsolt oldal tartalmáért, függetlenül attól, hogy azt a hiperlinket a jelen Webhely biztosítja vagy a használati feltételekkel összhangban egy harmadik fél hozta létre. A Webhelyünkön található bármely hivatkozás, amely egy másik Webhelyre vezet át, semmilyen formában sem jelenti a másik Webhely jóváhagyását, nem jelent a másik Webhely pontosságával, aktualitásával, vagy megfelelőségével kapcsolatos ítéletet vagy szavatosságát, és a másik Webhely tartalmáért minket semmilyen módon nem terhel felelősség.

A jelen Webhelyről vagy azon keresztül elérhetővé vált bármely szoftver szabadalmaztatott, és a vonatkozó licencszerződés feltételeinek hatálya alá esik. Hacsak erről a releváns licencszerződés másképpen nem rendelkezik, a szoftver csak a végfelhasználók felhasználása céljából vált elérhetővé, és a szoftver bármely további másolása, reprodukálása vagy újraelosztása kifejezetten tilos. AZ ILYEN JELLEGŰ SZOFTVEREK VONATKOZÁSÁBAN BÁRMELY SZAVATOSSÁG CSAK AKKOR HATÁLYOS, HA KIFEJEZETT MÓDON RÖGZÍTÉSRE KERÜLT A VONATKOZÓ LICENCSZERZŐDÉSBEN. A PDA A SZOFTVER VONATKOZÁSÁBAN EZÚTON KIFEJEZETTEN VISSZAUTASÍT BÁRMELY EGYÉB, AKÁR KÖZVETLEN, AKÁR KÖZVETETT SZAVATOSSÁGOT, BELEÉRTVE BÁRMELY FORGALMAZHATÓSÁGÉRT VALÓ SZAVATOSSÁGOT, EGY BIZONYOS CÉLRA VALÓ HASZNÁLHATÓSÁGÉRT VALÓ SZAVATOSSÁGOT, VALAMINT BÁRMELY JOG MEGSÉRTÉSÉTŐL VALÓ MENTESSÉGÉRT VALÓ SZAVATOSSÁGOT.

9. Szerzői jog és védjegy

A PDA, társult vállalkozásai, leányvállalatai, licencadói és/vagy partnerei által nyújtott tartalomban található szerzői jog és minden egyéb tulajdonjog, a rendszert működtető és a Webhelyen való közzétételt lehetővé tévő szoftver, a Webhelyen összegyűjtött adatok, a jelen Webhely sorrendje, egymásutánisága és elrendezése mind a PDA vagy anyavállalatainak tulajdona. A Tartalomban fellelhető minden jog, hacsak nem kifejezetten átadott, fenntartott.

A PHILIPS a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

10. A Webhely megszüntetése

Jogunkban áll a Webhelyt, illetve annak bármely részét bármely okból kifolyólag előzetes értesítés vagy hozzájárulás nélkül megszüntetni. A Webhelyre feltöltött bármely Tartalom és/vagy Felhasználói tartalom elvesztéséért vagy letörléséért semmilyen felelősséget, illetve kártérítési kötelezettséget nem vállalunk.

11. PDA-termékek

A Webhely esetlegesen tartalmazhat egyes olyan PDA-termékekre és -szolgáltatásokra történő utalásokat, amelyek esetlegesen nem (könnyen) elérhetőek egy adott országban. Bármely ilyen jellegű utalás nem jelenti azt, illetve nem szavatolja, hogy bármely ilyen termék vagy szolgáltatás bármikor is elérhetővé válik bármely országban. Kérjük, hogy bármely további információért lépjen kapcsoltba a PDA helyi üzleti kirendeltségével.

12. Viták rendezése

A jelen használati feltételek a magyar állam törvényeinek megfelelően kerültek meghatározásra, és ezen törvények az irányadók. Ön hozzájárulását adja a magyarországi bíróságok nem kizárólagos illetékességéhez a Webhely használatából, illetve a jelen használati feltételekből, azokkal összefüggésben, illetve kapcsolatban kialakuló viták, követelések vagy bármely más kereset rendezése érdekében, beleértve a jelen használati feltételek meglétével és érvényességével kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket, feltéve, hogy hozzájárul ahhoz, hogy kizárólag magyarországi bíróságokhoz fordul bármily ilyen jellegű jogvita, igény, vagy kereset esetén. Vegye figyelembe, hogy a vitás kérdések online rendezésére az Európai Bizottság online vitarendezési platformján is van lehetőség: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Köszönjük, hogy meglátogatta Webhelyünket!