Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

Kasutustingimused

Saeco on Philipsi kodumasinate kaubamärk.

Seda veebisaiti ("veebisait") pakub teile Philips Domestic Appliances Nederland B.V., Claude Debussylaan 88, 1082MD (“PDA”).

Teie juurdepääs sellele veebisaidile ja selle kasutamine on reguleeritud järgmiste kasutustingimustega. Samuti võivad eritingimused kehtida konkreetse sisu, andmete, materjalide või sellel veebisaidil sisalduva või selle kaudu kättesaadava teabe (edaspidi „sisu”) ning konkreetse sisu, andmete, materjalide suhtes, Või teabe suhtes, mida saate veebisaidile üles laadida, edastada ja/või avaldada („kasutajasisu”) või selle veebisaidi kaudu sõlmitud tehingute suhtes. Sellised eritingimused võivad olla lisaks käesolevatele kasutustingimustele või, kui ja siis ainult selgelt määratletud ulatuses, võivad need kasutustingimused asendada.

1. Kasutustingimustega nõustumine

Sellele veebisaidile juurdepääsemisel või selle kasutamisel nõustute te olema õiguslikult seotud siin sisalduvate või viidatud kasutustingimustega või mõne selle veebisaidi lisatingimustega. Kui te ei nõustu kõigi nende tingimustega, EI tohiks te sellele veebisaidile juurde pääseda ega seda kasutada.

2. Tingimuste muutmine

Philips võib neid kasutustingimusi igal ajal muuta. Sellised muudetud kasutustingimused kehtivad avaldamisel. Kui jätkate juurdepääsu veebisaidile või kasutate seda ka pärast sellist postitust, loetakse, et olete sellised muudatused heaks kiitnud. Teil soovitatakse regulaarselt üle vaadata kõik kohaldatavad tingimused. Muudel Philipsi kodumasinate (PDA) veebisaitidel võivad olla oma kasutustingimused, mida kohaldatakse selliste veebisaitide suhtes.

PDA jätab endale õiguse veebisaidi või veebisaidi sisuga seotud muudatused või uuendused mis tahes ajal ilma ette teatamata lõpetada või neid muuta. PDA jätab endale õiguse piirata, keelata või lõpetada mis tahes isiku juurdepääs veebisaidile või selle mis tahes osale, mis jõustub viivitamata ja mis tahes muul põhjusel omal äranägemisel

3.Privaatsuspoliitika

Veebisaidi kaudu või sellega seoses kogutud isikuandmeid kasutatakse ainult kooskõlas PDA privaatsusteatisega ning käesolevatele kasutustingimustele kohaldub käesoleval veebisaidil avaldatud privaatsusteatis.

4. Lahtiütlemised

KOGU TEAVE (SEALHULGAS PIIRANGUTETA TEKST, PILDID, GRAAFIKA, LINGID JA MUUD MATERJALID) VEEBISAIDIL ON SAADAVAL „NII NAGU ON“ JA „ NAGU SAADAVAL". PHILIPS JA TEMA TÜTARETTEVÕTTED, SIDUSETTEVÕTTED, PARTNERID, LITSENTSIANDJAD, BRÄNDIDE LITSENTSIOMANIKUD JA TARNIJAD, KÄESOLEVAGA SELGESÕNALISELT ÜTLEVAD LAHTI SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES KÕIKIDEST OTSESELT VÕI KAUDSELT VÄLJENDATAVATEST VÕI KAUDSETEST GARANTIIDEST, KAASA ARVATUD KAUBANDUSLIKEST GARANTIIDEST, MITTERIKKUMISE GARANTIIDEST, SOBIVUSEST MIS TAHES KONKREETSEKS EESMÄRGIKS, VÕI SELLE VEEBISAIDI TÖÖ, SISU VÕI KASUTAJASISUGA SEOTUST. Ei PDA ega selle tütarettevõtted, sidusettevõtted, partnerid, litsentsiaarid, tootemargi litsentsisaajad ja -tarnijad ei garanteeri ega esita vastuväiteid selle kohta, et i) veebisait vastab teie nõuetele, ii) veebisait on katkematu, õigeaegne, turvaline või veatu; või iii) tulemused, mis võidakse saada veebisaidi kasutamisest (sealhulgas kogu teave ja materjalid sellel veebisaidil), on õiged, täielikud, täpsed, usaldusväärsed või vastavad muul viisil teie nõuetele.

See on avalik veebisait. Teil ei tohiks olla põhjust eeldada, et see kasutajasisu, mida te võite selle veebisaidi kaudu edastada, on konfidentsiaalne. Ärge esitage siin konfidentsiaalset teavet.

PDA ning tema tütarettevõtted, sidusettevõtted, partnerid, litsentsiandjad ja tarnijad ei vastuta interneti-, võrgu- ega hostimisteenuste katkestuste või vigade eest ning ei taga, et veebisait või veebisaidi pakkumiseks kasutatavad teenused või PDA saadetavad elektroonilised sõnumid ei sisalda viirusi ega muud kahjulikku.

Kõik selle veebisaidi kasutamise kaudu alla laaditud või muul viisil saadud materjalid on teie enda äranägemisel ja riskides. Te vastutate ainuisikuliselt teie arvutisüsteemi kahjustamise või mis tahes sellise materjali allalaadimisest tuleneva andmekao eest.

5. Registreerimine

Juurdepääs veebisaidi teatud aladele ja veebisaidi teatud funktsioonide või funktsioonide kasutamine võib nõuda registreerumist panustajana. Registreerimine on tasuta.

Registreerimisel peate valima unikaalse kasutajanime või "hüüdnime" ja parooli ning esitama unikaalse, kehtiva, praeguse ja kontrollitava meiliaadressi. Duplikaatnimed ja meiliaadressid ei ole lubatud, seega kui teie sisestatud nimi või aadress on juba kasutusel, palutakse teil valida mõni teine. Saadame teile kinnitamise e-kirja koos teie registreeritud teabega. Kui sellise teabe edastamine ei õnnestu mingil põhjusel, võidakse keelata või lõpetada teie juurdepääs selliste alade, funktsioonide või tunnuste kasutamisele, mis nõuavad registreerimist. Registreerumise täpsuse ja ajakohasuse tagamiseks ajakohastate seda kiiresti. Teie ainuisikuliselt vastutate oma parooli konfidentsiaalsuse säilitamise eest. Me jätame endale õiguse muuta teie kasutajanime või kustutada teie esitatud sisu veebisaidile või keelduda registreerimisest või tühistada teie registreerimine, kui valite kasutajanime, mis on meie enda äranägemisel kõlvatu, sündsusetu, kuritahtlik või muul moel sobimatu. Samuti vastutate te ainuisikuliselt juurdepääsu piiramise eest oma arvuti(de)le. Olete nõus võtma vastutuse kõigi oma konto, kasutajanime ja/või parooli all toimuvate tegevuste eest, mis on tingitud teie tegevusest, tegevusetusest või hooletusest. Kui olete teadlik oma konto, kasutajanime ja/või parooliga seotud kahtlasest või volitamata käitumisest, nõustute meiega viivitamatult ühendust võtma. Me võime omal äranägemisel keelata registreerimise mis tahes konkreetsest meiliteenusest või ISP-st.

6. Panustaja

Edastades veebileheküljele mis tahes kasutajasisu, nõustute, et materjal on õige, konstruktiivne ja asjakohane ega sisalda ühtegi üksust, mis võib olla ebaseaduslik või muul viisil avaldamiseks sobimatu, sealhulgas, kuid mitte ainult 1) võivad olla teise isiku või üksuse suhtes laimavad või kahjustavad, 2) võivad kahjustada mis tahes isikut või vara või muid isikuid või organisatsioone, 3) võivad rikkuda mis tahes isiku mis tahes õiguslikke õigusi (sealhulgas õigus eraelu puutumatusele või avalikustamisele), (4) on pornograafiline, kõlvatu, labane, vulgaarne, sündsusetu või ähvardav (5) on kultuuriliselt, etniliselt või muul viisil taunitav; või (6) soovitada või soodustada ebaseaduslikku tegevust.

Enne mis tahes materjali esitamist saate teha mõistlikke jõupingutusi viiruste või muude saastavate või destruktiivsete funktsioonide skannimiseks ja eemaldamiseks. Samuti ei tohi te veebisaidi kaudu edastada ahelkirju, püramiidskeeme, küsitlusi ega läbirääkimisi. Samuti ei tohi te päiseid võltsida ega töödelda tuvastatavaid või muid andmeid, et varjata meie veebisaidi kaudu edastatud sisu ja/või kasutajasisu päritolu või käsitseda oma kohalolekut veebisaidil. Te ei tohi segada ega häirida meie saite, servereid ega võrke ega võtta meetmeid, mis põhjustavad põhjendamatult või ebaproportsionaalselt suurt koormust meie infrastruktuurile.

Te kinnitate, esindate ja garanteerite, et veebisaidile esitatud kasutajasisu ei riku teise isiku omandiõigust, näiteks, kuid ei piirdu autoriõiguse, kaubamärgi või patendiga, ega konfidentsiaalsuskohustust.

Te tunnistate ja nõustute, et mõni teie ideedest, esildistest või aruteludest või mõnest muust teie poolt veebisaidil esitatud kasutajasisust, mis ei kuulu intellektuaalomandi õiguste kaitse alla, võib tasuta või viitamiseta kasutada ükskõik milline teine osaline.

Käesolevaga annate PDA-le, selle tütarettevõtjatele, sidusettevõtjatele, tootemargi litsentsisaajatele ja teistele partneritele ülemaailmse, tühistamatu, kasutustasuta, mittevälistava, alllitsentsiga ja ülekantava litsentsi teie antud kasutajasisu kasutamiseks, reprodutseerimiseks, tuletusteoste ettevalmistamiseks, levitamiseks, avalikuks esitamiseks, edastamiseks ja avaldamiseks, sellel veebisaidil või mõnel muul PDA veebisaidil või muudes PDA turundusmaterjalides või suhtekorraldusmaterjalides ja mis tahes teabekandjal.

Vastutate ainult oma kasutajasisu eest ning selle esitamise ja/või avaldamise tagajärgede eest. PDA võib, kuid ei ole kohustatud kontrollima ja jälgima, enne ja/või pärast kasutajasisu edastamist. Siiski tunnustate, et meil on võimatu jälgida või vaadata üle kogu kasutajasisu. Piiranguteta PDA, selle tütarettevõtjad, sidusettevõtted, partnerid, litsentsiandjad, tootemargi litsentsisaajad ja tarnijad ei vastuta ega saa vastutada veebisaidil kolmandate isikute poolt postitatava kasutajasisu täpsuse, täielikkuse, kvaliteedi või kehtivuse eest.

PDA ei toeta kasutajasisu ega tema arvamust, soovitust ega nõuannet ning PDA loobub selgesõnaliselt igasugusest vastutusest seoses kasutajasisuga.

PDA-l on ainuõigus ja võime redigeerida ja/või eemaldada sõnumeid või mis tahes muud kasutajasisu, mis on vastuväidetavad, väärad või muul viisil vastuolus nende kasutustingimustega mis tahes ajal ilma etteteatamiseta või nõusolekuta ja omal äranägemisel. Iga kasutajat, kes usub, et esitatud kasutajasisu on vastuvõetamatu või sobimatu, julgustatakse viivitamatult PDA-ga ühendust võtma. Sellise teatise saamisel teeme mõistlikke jõupingutusi, et võtta mõistliku aja jooksul vajalikke meetmeid meie äranägemise järgi. Kuna tegemist on käsitsi tööga, anname teile teada, et meil ei pruugi olla võimalik teatud kasutajasisu kohe eemaldada või redigeerida.

7. Vastutuse piiramine

MITTE MINGIL JUHUL POLE PDA, SELLE SIDUSETTEVÕTTED, TÜTARETTEVÕTTED, PARTNERID, LITSENTSIANDJAD, TOOTEMARGI OMANIKUD VÕI TARNIJAD VASTUTAVAD KAUDSETE, SEONDUVATE, TRAHVIKULUDEST TULENEVATE, KONKREETSETE VÕI JÄRELDUSLIKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD VÕI ON SEOTUD SELLELE VEEBISAIDILE LIGIPÄÄSUGA, SELLE KASUTAMISEGA VÕI VÕIMETUSEGA VEEBISAIDILE PÄÄSEDA VÕI SEDA KASUTADA, SISU VÕI KASUTAJASISU, ISEGI KUI PDA-D ON TEAVITATUD SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST VÄLJA ARVATUD SELLISEL MÄÄRAL KUI SELLISED KAHJUD TULENEVAD PDA-POOLSEST PETTUSEST VÕI PETTURLIKUST VALEANDMETE ESITAMISEST.

Kui te elate riigis või osariigis, kus pole lubatud eelmainitud väljaarvamised või piiramised vastutuse kohta või ükskõik millised garantiist lahtiütlemised osas 4 ülevalpool, sellised väljaarvamised või piirangud teile ei kehti, kuid ainult sel määral, mil need väljaarvamised või piirangud lubatud pole. Sellisel juhul on sellised väljaarvamised ja piirangud piiratud maksimaalse seadusega lubatud ulatuses.

8. Kolmandate osapoolte sisu/tarkvara

PDA ei vastuta mingil moel ühegi PDA veebilehele hüperlingi kaudu viiva kolmandale osapoolele kuuluva veebisaidi sisu eest, sõltumata sellest, kas seda hüperlinki pakub PDA veebileht või vastavalt kasutustingimustele kolmas pool. Ükskõik mis link meie veebisaidil või muul saidil ei ole sellise teise saidi edendamine ega anna alust arvata või garanteerida selle täpsust, ajatust või sisu sobivust ühegi sellise saidi puhul, kuhu meie võime linki pakkuda, me ei võta sellekohast vastutust.

Kõik tarkvara, mida sellelt veebisaidilt alla laadida saab on litsentsitud vastavalt kõikidele kehtivatele litsentsilepingutele. Välja arvatud nagu kohanduvas litsentsilepingus on sätestatud, pakutakse tarkvara ainult lõppkasutaja kasutamiseks ning edasine kopeerimine, taastootmine või uuesti jagamine on rangelt keelatud. SELLISE TARKVARA GARANTIID, KUI ON, KEHTIVAD AINULT NII NAGU ON SELGELT SÄTESTATUD KOHALDUVAS LITSENTSILEPINGUS. KÄESOLEVAGA PDA SELGESÕNALISELT ÜTLEB LAHTI KÕIKIDEST EDASISTEST ESINDAMISTEST JA KÕIKIDE LIIKIDE GARANTIIDEST, OTSESTEST VÕI KAUDSETEST, SEALHULGAS MÜÜGIGARANTIID, TARKVARA SOBIVUS KONKREETSEKS OTSTARBEKS VÕI RIKKUMATUS.

9. Autoriõigus ja kaubamärgid

Autoriõiguse ja kõigi muude omandiõigustega kaitstud Sisu, mille on andnud PDA, selle sidusettevõtted, tütarettevõtjad, tootemargi omanikud ja/või muud partnerid, veebisaidi haldamise ja avaldamise tarkvara, andmete koostamine veebisaidil, ja selle veebisaidi paigutus, järjestus ja korraldus kuuluvad kõik PDA-le või selle emaettevõttele. Kõik õigused sisu osas, mis ei ole siin selgesõnaliselt sätestatud, on kaitstud.

PHILIPS on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärk.

10. Saidi sulgemine

Meil on ainuõigus sulgeda veebisait või selle osa mis tahes põhjusel mis tahes ajal ilma teate või nõusolekuta. Meil ei ole mingit vastutust ega vastutust veebisaidi sisu ja/või kasutajasisu talletamise või kustutamise eest.

11. PDA tooted

Veebisait võib sisaldada viiteid konkreetsetele PDA toodetele ja teenustele, mis ei pruugi olla (kergesti) saadaval konkreetses riigis. Mis tahes selline viide ei tähenda ega anna alust arvata, et sellised tooted või teenused on igas konkreetses riigis igal ajal kättesaadavad. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku PDA ärikontaktiga.

12. Vaidluste lahendamine

Neid kasutustingimusi reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt Inglismaa ja Walesi seadustele. Te nõustute Ühendkuningriigi kohtute mitteammendava pädevusega mis tahes vaidluste, pretensioonide või hagi põhjuste osas, mis tulenevad käesolevast kodukorrast või selle kasutamisest või on sellega seotud, sealhulgas kõik käesolevate kasutustingimuste olemasolu või kehtivusega seotud vaidlused, tingimuse,l et nõustute esitama mis tahes selliseid vaidlusi, nõudeid või hagi põhjuseid ainult Ühendkuningriigi kohtutele. Palun arvestage, et vaidlused võib esitada Euroopa Komisjoni veebipõhisele vaidluste lahendamise platvormile aadressil https://ec.europa.eu/consumers/odr

Täname, et liitusite meie veebisaidiga.