Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

Lietošanas noteikumi

Saeco ir Philips Domestic Appliances zīmols.

Šo tīmekļa vietni (“Tīmekļa vietne”) jums piedāvā Philips Domestic Appliances Nederland B.V., Claude Debussylaan 88, 1082MD (“PDA”).

Šie lietošanas noteikumi reglamentē jūsu piekļuvi šai Tīmekļa vietnei un tās lietošanu. Īpaši noteikumi un nosacījumi var attiekties arī uz konkrētu saturu, datiem, materiāliem vai informāciju, kas ietverta vai pieejama šajā Tīmekļa vietnē (“Saturs”), un uz konkrētu saturu, datiem, materiāliem vai informāciju, ko varat augšupielādēt, iesniegt un/vai publicēt Tīmekļa vietnē (“Lietotāja saturs”), vai uz darījumiem, kas noslēgti, izmantojot šo Tīmekļa vietni. Šādi īpaši noteikumi var papildināt šos Lietošanas noteikumus vai tie var aizstāt šos Lietošanas noteikumus noteiktos gadījumos un tikai tādā apmērā, kādā tas ir skaidri norādīts.

1. Piekrišana Lietošanas noteikumiem

Piekļūstot šai Tīmekļa vietnei vai izmantojot to, jūs piekrītat, ka jums ir juridiski saistoši Lietošanas noteikumi un visi noteikumi un nosacījumi, kas ietverti vai minēti šajā Tīmekļa vietnē, vai jebkuri papildu noteikumi un nosacījumi, kas izklāstīti šajā tīmekļa vietnē. Ja NEPIEKRĪTAT visiem šiem noteikumiem, jums NEVAJADZĒTU piekļūt šai Tīmekļa vietnei vai to izmantot.

2. Noteikumu modificēšana

Philips jebkurā laikā var grozīt šos Lietošanas noteikumus. Šādi grozītie Lietošanas noteikumi stājas spēkā to publicēšanas brīdī. Ja pēc to publicēšanas jūs turpināsit piekļūt Tīmekļa vietnei vai to izmantot, tiks uzskatīts, ka piekrītat šādiem grozījumiem. Jums ir ieteicams regulāri pārskatīt visus piemērojamos noteikumus un nosacījumus. Citām PDA tīmekļa vietnēm var būt savi lietošanas noteikumi, kas attiecas uz šādām tīmekļa vietnēm.

PDA patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt vai veikt izmaiņas vai atjauninājumus attiecībā uz Tīmekļa vietni vai Tīmekļa vietnes Saturu. PDA patur tiesības jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ pēc saviem ieskatiem ierobežot, atteikt vai pārtraukt jebkuras personas piekļuvi Tīmekļa vietnei vai jebkurai tās daļai nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma.

3. Konfidencialitātes politika

Personas informācija, kas sniegta vai apkopota, izmantojot šo Tīmekļa vietni vai saistībā ar to, tiek izmantota tikai saskaņā ar PDA Privātuma politiku, un uz šiem Lietošanas noteikumiem attiecas šajā Tīmekļa vietnē publicētā Privātuma politika.

4. Atrunas

VISA INFORMĀCIJA (TOSTARP, BET NE TIKAI, TEKSTS, ATTĒLI, GRAFIKA, SAITES UN CITI MATERIĀLI) TĪMEKĻA VIETNĒ TIEK SNIEGTA “TĀDA, KĀDA IR”, UN “TĀDA, KĀDA IR PIEEJAMA”. PHILIPS UN TĀ MEITASUZŅĒMUMI, FILIĀLES, PARTNERI, LICENČU DEVĒJI, ZĪMOLU LICENČU SAŅĒMĒJI UN PIEGĀDĀTĀJI AR ŠO SKAIDRI ATSAKĀS NO JEBKĀDIEM APGALVOJUMIEM VAI GARANTIJĀM, TIEŠIEM VAI NETIEŠIEM, TOSTARP NO JEBKĀDĀM GARANTIJĀM ATTIECĪBĀ UZ PĀRDOŠANAI PIEMĒROTU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM, NEIEROBEŽOŠANU VAI ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES DARBĪBU, SATURU VAI LIETOTĀJA SATURU, CIKTĀL TO PIEĻAUJ LIKUMS. Ne PDA, ne tā meitasuzņēmumi, filiāles, partneri, licences devēji, zīmolu licenču saņēmēji un piegādātāji negarantē un nesniedz nekādus apliecinājumus, ka (i) Tīmekļa vietne atbildīs jūsu prasībām, (ii) Tīmekļa vietne darbosies nepārtraukti, savlaicīgi, droši un bez kļūdām vai (iii) rezultāti, ko var iegūt, izmantojot Tīmekļa vietni (tostarp jebkura informācija un materiāli šajā Tīmekļa vietnē), būs pareizi, pilnīgi, precīzi, uzticami vai citādi atbildīs jūsu prasībām.

Šī ir publiski pieejama tīmekļa vietne. Jums nevajadzētu sagaidīt konfidencialitāti attiecībā uz jebkādu Lietotāja saturu, ko varat iesniegt šajā Tīmekļa vietnē. Nesniedziet šeit konfidenciālu informāciju.

PDA un tā meitasuzņēmumi, filiāles, partneri, licenču devēji, zīmolu licenču saņēmēji un piegādātāji neuzņemas atbildību par pārtraukumiem vai nepilnībām interneta, tīkla vai mitināšanas pakalpojumos un negarantē, ka Tīmekļa vietne vai pakalpojumi, kas padara šo Tīmekļa vietni pieejamu, vai PDA nosūtītie elektroniskie paziņojumi ir brīvi no vīrusiem vai citiem kaitīgiem elementiem.

Jebkurš materiāls, kas lejupielādēts vai citādi iegūts, izmantojot šo tīmekļa vietni, tiek lejupielādēts pēc jūsu ieskatiem un ar jūsu pašu atbildību. Jūs esat pilnībā atbildīgs par jebkādiem datorsistēmas bojājumiem vai datu zudumiem, kas radušies šādu materiālu lejupielādes rezultātā.

5. Reģistrācija

Lai piekļūtu noteiktām Tīmekļa vietnes daļām un izmantotu noteiktas Tīmekļa vietnes funkcijas vai iespējas, jums var būt nepieciešams reģistrēties kā dalībniekam. Par šo reģistrāciju nav jāmaksā.

Reģistrējoties jums jāizvēlas unikāls lietotājvārds un parole, kā arī jānorāda unikāla, derīga, aktuāla un pārbaudāma e-pasta adrese. Lietotājvārdu un e-pasta adrešu dublēšanās nav atļauta, tāpēc, ja ievadītais vārds vai adrese jau tiek izmantota, jums tiks piedāvāts izvēlēties citu. Mēs nosūtīsim jums apstiprinājuma e-pasta ziņojumu ar jūsu reģistrēto informāciju. Ja šādas informācijas sniegšana kādu iemeslu dēļ neizdodas, jūsu piekļuve vietām, funkcijām vai iespējām, kurām nepieciešama šāda reģistrācija, var tikt atteikta vai pārtraukta. Jūs nekavējoties atjaunināsit savu reģistrāciju, lai tā būtu precīza un aktuāla. Jūs esat pilnībā atbildīgs par savas paroles konfidencialitātes saglabāšanu. Mēs paturam tiesības mainīt jūsu lietotājvārdu vai dzēst jūsu iesniegto saturu Tīmekļa vietnē, vai arī atteikt vai atcelt jūsu reģistrāciju, ja izvēlaties lietotājvārdu, kas pēc mūsu ieskatiem ir nepieklājīgs, aizskarošs vai citādi nepiedienīgs. Jūs arī esat pilnībā atbildīgs par piekļuves ierobežošanu savam(-iem) datoram(-iem). Jūs piekrītat uzņemties atbildību par visām darbībām, kas notiek ar jūsu kontu, lietotājvārdu un/vai paroli un kas radušās jūsu rīcības, bezdarbības vai nolaidības dēļ. Ja jums kļūst zināms par aizdomīgām vai neatļautām darbībām saistībā ar jūsu kontu, lietotājvārdu un/vai paroli, jūs piekrītat nekavējoties sazināties ar mums. Mēs pēc saviem ieskatiem varam aizliegt reģistrāciju no jebkura konkrēta e-pasta pakalpojuma vai interneta pakalpojumu sniedzēja.

6. Iesniedzējs

Iesūtot jebkādu Lietotāja saturu Tīmekļa vietnē, jūs piekrītat, ka materiāls būs pareizs, konstruktīvs un atbilstošs un nesaturēs nekādus elementus, kas var būt nelikumīgi vai citādi nepiemēroti publicēšanai, tostarp, bet ne tikai, elementus, kas (1) var būt apmelojoši vai kaitējoši citai personai vai uzņēmumam, (2) var nodarīt kaitējumu kādai personai vai īpašumam vai citādi nomelnot vai uzmācīgi ietekmēt kādu personu vai organizāciju, (3) var pārkāpt kādas personas likumīgās tiesības (tostarp tiesības uz privātumu vai publicitāti), (4) ir pornogrāfiski, nepieklājīgi, rupji, vulgāri, nepiedienīgi vai draudoši, (5) ir kultūras, etniskā ziņā vai citādi nepieņemami vai (6) ierosina vai veicina nelikumīgas darbības.

Pirms jebkādu materiālu nosūtīšanas jūs veltīsit saprātīgas pūles, lai skenētu un novērstu jebkādus vīrusus vai citus piesārņojošus vai destruktīvus elementus. Jūs arī nepārsūtīsit ķēdes vēstules, piramīdas shēmas, aptaujas un aicinājumus, izmantojot Tīmekļa vietni. Jūs arī nedrīkstat viltot galvenes vai manipulēt ar identifikatoriem vai citiem datiem, lai slēptu jebkāda Satura un/vai Lietotāja satura, kas pārraidīts caur mūsu Tīmekļa vietni, izcelsmi vai lai manipulētu ar savu klātbūtni Tīmekļa vietnē. Jūs nedrīkstat ietekmēt vai traucēt mūsu vietņu, serveru vai tīklu darbībai vai veikt jebkādas darbības, kas rada nepamatoti vai nesamērīgi lielu slodzi mūsu infrastruktūrai.

Jūs apliecināt un garantējat, ka Lietotāja saturs, kas iesniegts Tīmekļa vietnē, nepārkāpj nevienas citas personas īpašumtiesības, tostarp, bet ne tikai, autortiesības, preču zīmi vai patentu, kā arī nekādas konfidencialitātes saistības.

Jūs atzīstat un piekrītat, ka jebkuras jūsu idejas, iesniegumus vai diskusijas, vai jebkuru citu Lietotāja saturu, ko iesniedzat Tīmekļa vietnē un kas nav intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības objekts, var izmantot jebkurš cits dalībnieks bez atlīdzības vai norādes.

Ar šo jūs piešķirat PDA, tā meitasuzņēmumiem, filiālēm, zīmola licences saņēmējiem un citiem partneriem globālu, neatsaucamu, bezmaksas, neekskluzīvu, apakšlicencējamu un nododamu licenci izmantot, reproducēt, sagatavot atvasinātus darbus, izplatīt, publiski izpildīt, publiski rādīt, pārraidīt un publicēt jūsu sniegto Lietotāja saturu šajā Tīmekļa vietnē vai jebkurā citā PDA tīmekļa vietnē vai citos PDA mārketinga vai sabiedrisko attiecību materiālos jebkurā plašsaziņas līdzeklī.

Jūs pats esat atbildīgs par savu Lietotāja saturu un sekām, kas izriet no tā nosūtīšanas un/vai publicēšanas. Pirms un/vai pēc Lietotāja satura iesniegšanas PDA var to pārskatīt un uzraudzīt, bet tam nav tāda pienākuma. Tomēr jūs apzināties, ka mums nav iespējams uzraudzīt vai pārskatīt visu Lietotāja saturu. PDA, tā meitasuzņēmumi, filiāles, partneri, licenču devēji, zīmolu licenču saņēmēji un piegādātāji nav un nevar būt atbildīgi par trešo personu Tīmekļa vietnē publicētā Lietotāja satura precizitāti, pilnīgumu, kvalitāti vai derīgumu.

PDA neatbalsta nekādu Lietotāja saturu vai tajā pausto viedokli, ieteikumu vai padomu, un PDA nepārprotami atsakās no jebkādas atbildības saistībā ar Lietotāja saturu.

PDA ir ekskluzīvas tiesības un iespēja rediģēt un/vai dzēst ziņojumus vai jebkuru citu Lietotāja saturu, kas ir nevēlams, nepiedienīgs vai citādi pārkāpj šos Lietošanas noteikumus jebkāda iemesla dēļ jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma vai piekrišanas un pēc saviem ieskatiem. Jebkuram lietotājam, kurš uzskata, ka iesniegtais Lietotāja saturs ir nevēlams vai nepiedienīgs, ieteicams nekavējoties sazināties ar PDA. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas mēs darīsim visu iespējamo, lai saprātīgā termiņā veiktu pasākumus, ko uzskatām par nepieciešamiem. Tā kā šis ir manuāls process, jūs tiekat informēts, ka mēs, iespējams, nevarēsim nekavējoties izdzēst vai rediģēt konkrētu Lietotāja saturu.

7. Saistību ierobežojums

PDA VAI TĀ MEITASUZŅĒMUMI, FILIĀLES, PARTNERI, LICENCES DEVĒJI, ZĪMOLA LICENCES SAŅĒMĒJI VAI PIEGĀDĀTĀJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM NETIEŠIEM, IZRIETOŠIEM, SODĀMIEM, ĪPAŠIEM VAI NEJAUŠIEM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES NO VAI SAISTĪBĀ AR PIEKĻUVI ŠAI TĪMEKĻA VIETNEI, TĀS LIETOŠANU VAI NESPĒJU PIEKĻŪT VAI LIETOT ŠO TĪMEKĻA VIETNI, SATURU VAI LIETOTĀJA SATURU, PAT JA PDA IR INFORMĒTA PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU, IZŅEMOT, JA ŠĀDI ZAUDĒJUMI RADUŠIES KRĀPŠANAS VAI KRĀPNIECISKAS MALDINĀŠANAS REZULTĀTĀ NO PDA PUSES.

Ja dzīvojat valstī vai štatā, kurā nav atļauts neviens no iepriekš minētajiem izņēmumiem vai atbildības ierobežojumiem vai 4. sadaļā minētie atteikumi no garantijām, šādi izņēmumi vai ierobežojumi jums netiks piemēroti, bet tikai tādā apmērā, kādā šādi izņēmumi vai ierobežojumi nav atļauti. Šādā gadījumā šādi izņēmumi vai ierobežojumi ir ierobežoti līdz maksimālajam piemērojamo tiesību aktu atļautajam apjomam.

8. Trešo personu saturs/programmatūra

PDA nekādā veidā nav atbildīgs par jebkuras trešās personas vietnes saturu, kas var būt saistīta ar Tīmekļa vietni, izmantojot hipersaiti, neatkarīgi no tā, vai šādu hipersaiti nodrošina Tīmekļa vietne vai trešā persona saskaņā ar Lietošanas noteikumiem. Jebkura saite mūsu Tīmekļa vietnē uz citu vietni nav šīs citas vietnes atbalsta apliecinājums, un netiek sniegts nekāds vērtējums vai garantija attiecībā uz jebkuras vietnes, uz kuru Tīmekļa vietne var sniegt saiti, satura precizitāti, savlaicīgumu vai piemērotību, un mēs neuzņemamies par to nekādu atbildību.

Jebkura programmatūra, kas ir pieejama lejupielādei no šīs Tīmekļa vietnes vai ar tās starpniecību, ir licencēta saskaņā ar piemērojamā licences līguma noteikumiem. Izņemot piemērojamajā licences līgumā noteiktos gadījumus, programmatūra ir pieejama tikai galalietotājiem, un jebkāda turpmāka programmatūras kopēšana, pavairošana vai izplatīšana ir nepārprotami aizliegta. GARANTIJAS, JA TĀDAS IR, ATTIECĪBĀ UZ ŠĀDU PROGRAMMATŪRU TIEK PIEMĒROTAS TIKAI TĀ, KĀ SKAIDRI NOTEIKTS ATTIECĪGAJĀ LICENCES LĪGUMĀ. AR ŠO PDA SKAIDRI ATSAKĀS NO JEBKĀDIEM CITIEM TIEŠIEM VAI NETIEŠIEM APGALVOJUMIEM UN GARANTIJĀM, IESKAITOT GARANTIJAS PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM VAI PROGRAMMATŪRAS NEAIZSKARAMĪBU ATTIECĪBĀ UZ PROGRAMMATŪRU.

9. Autortiesības un preču zīmes

Autortiesības un visas pārējās īpašumtiesības uz Saturu, ko nodrošina PDA, tā filiāles, meitasuzņēmumi, zīmola licences saņēmēji un/vai citi partneri, programmatūru, ar kuru darbojas un tiek publicēta Tīmekļa vietne, datu apkopošanu Tīmekļa vietnē, kā arī šīs Tīmekļa vietnes kārtību, secību un izkārtojumu pieder PDA vai tā mātesuzņēmumam. Visas tiesības uz Saturu, kas šeit nav skaidri piešķirtas, ir aizsargātas.

PHILIPS ir Koninklijke Philips N.V. reģistrēta preču zīme.

10. Vietnes slēgšana

Mums ir ekskluzīvas tiesības jebkurā laikā bez brīdinājuma vai piekrišanas slēgt Tīmekļa vietni vai jebkuru tās daļu jebkāda iemesla dēļ. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības par to, ka nav saglabāts vai dzēsts jebkāds Saturs un/vai Lietotāja saturs, kas iesniegts Tīmekļa vietnē.

11. PDA produkti

Tīmekļa vietnē var būt atsauces uz konkrētiem PDA produktiem un pakalpojumiem, kas var nebūt (viegli) pieejami konkrētā valstī. Jebkura šāda atsauce nenozīmē un negarantē, ka šādi produkti vai pakalpojumi jebkurā laikā būs pieejami jebkurā konkrētā valstī. Lai saņemtu papildu informāciju, sazinieties ar vietējo PDA kontaktpersonu.

12. Strīdu risināšana

Šos Lietošanas noteikumus reglamentē un interpretē saskaņā ar Anglijas un Velsas likumiem. Jūs piekrītat neekskluzīvai Apvienotās Karalistes tiesu jurisdikcijai attiecībā uz jebkādiem strīdiem, pretenzijām vai prasības iemesliem, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem vai ir saistīti ar šiem Lietošanas noteikumiem vai šīs Tīmekļa vietnes lietošanu, tostarp jebkādiem strīdiem, kas attiecas uz šo Lietošanas noteikumu esamību vai spēkā esamību, ar nosacījumu, ka jūs piekrītat nodot visus šādus strīdus, pretenzijas vai prasības iemeslus tikai Apvienotās Karalistes tiesām. Lūdzu, ņemiet vērā, ka strīdus var iesniegt izšķiršanai tiešsaistē Eiropas Komisijas tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformā  https://ec.europa.eu/consumers/odr

Paldies, ka pievienojāties mūsu Tīmekļa vietnei.